Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PER. — PER.

Perfidious, (pgfidjas), a.; —ly, ad. trouweloos (to); —nes», s. trouweloosheid. Perfldy tpAfidi), s. trouweloosheid. Perfnliate (pafoulieit), a. den stengel omvattend, doorgegroeid.

Perfora ble (pAfarib'l), a. doorboorbaar; — te, v. a. doorboren; — ted platea. platen met gaatjes er in; —ted leaf. geperforeerd blad; — tion (pvfarcié'n), s. doorboring; — tlve, a. doorborend; —tor, s. perforeermachine.

Perforce (pafóns), ad. met geweld.

Perform (pajü»ni), v. a. vervullen, volvoeren, volbrengen, verrichten, v. n. spelen, slagen; —nble, a. uitvoerbaar; —ance, s. vervulling, verrichting, uitvoering, voorstelling; a niomiiig — nnce. een ochtendvoorstelling; n® «i»ce to-n hedenavond geen voorstelling; a tlieatrical —ance, een tooneelvoorstelling; a hrllliaiit —ancc, een schitterende voorstelling; —er,s. volbrenger, verrichter, uitvoerder, voordrager, speler. Perfum atory {pafjAmgtori), a. welriekend makend; —e (pA/jüm), s. reukwerk, geur;

(P^fjAm), v. a. welriekend maken, parfumeeren; —er. s. parfumeur; —ery, s.reukwerk, parfumeriën.

Pcrfn lictor ily {pafonjctarili), ad.; —y, a. oppervlakkig, achteloos; — iness, s. oppervlakkigheid, ach te loosheid.

Perfuse (pafjAz), v. a. overgieten, doorstroo-

men, vervullen.

Perliap* ipararp*), ad. misschien.

Perl antli (perhnth), h. bloemkelk; — apt (peruept), h. amulet, tooveriniddel, talisman. Peri cardiiiin (perihddj'm), s. hartzak; — carditis, hartvliesontsteking; — carp, s. zaadvlies, zaad-, (klok)huisje.

Perl craiiiuin (nerikretnj'm), — ci-any, s.

hersenpan, schedelvlies.

Perlge e (ptiridzi), —uni, s. naaste stand bij

de aarde (the mooii in —).

Perl graph (perigraf), s. vluchtige schets; —hellon (peri/tiljati), s. naaste stand bij de zon.

Peril (peril), s. gevaar; at one's own —. , op eigen risico, verantwoordelijkheid ; —, v. ft. in gevaar brengen; — out, a. — ously,ad! gevaarlek; — ouaness, s. gevaarlijkheid. Perimeter {parlmaU), a. omtrek (van een vlak).

Period (piriad), b. tijdkring, tijdperk, geregelde terugkeer; om-, afloop, einde, volzin, periode, punt; to put a — to, een einde maken aan; to hrlng to a —. ten einde brengen ; —ic, —ical, a. — ically. ad. telkens wederkeerend, periodiek; —ical, (piriodik'l), 8. tijdschrift.

Perloerl (periisai), pi. omwoners.

Perlostlum {periostiam), s. beenvlies. Peripatetic (peripatetik), s. volgeling van Aristoteles; —, —al, a. omwandelend, peripatetisch.

Peripher al (partfaral), a. van den omtrek—Ic-, —ical, (perifer ik11), a. van den omtrek, een omtrek vormend; — y, s. omtrek.

Periphraa e. (perifreiz), —Is (partfratit). s. omschrijving; —e, v. a. omschrijven; — : ®' , —tlcally, ad. (lerifrtrs(ik),

omschrijvend; door omschrijving; —tlc(al) forto lof a verl»), de omschrijvende vorm; ae werkwoordelijke vorm van voortduring. ep,P,,*nn,ony (peripjAmani), s. longontsteking (acute).

Periuter «I [partptml), -om, a. met eene I zuilenrij omgeven.

PerUcl au» (jurliitu), —|, (perliiai), pl. ronuomscliaduwigen (bewoners der Poolstreken).

Perl.cope (peritkoup). s. gezicht in het rond.

Perisli (periS), v. n. omkomen, verongelukken, te gronde gaan (by, witlij; — able. a. heidan —«bleness, s. vergankelijk-

Perl sperm [perhpvm], s. zaadvlies; — splieric, (perüferik), a. bolvormig; — «taltic, (periëtwltik), a. wormvormig, kronkei« —». ijzerkruid; - atyle, s cirkelvormige zuilenrij; — toneum (peritovtam), s. darmvlies; — tonltis [peritaiiaiti*). darnivliesontsteking.

Peri wig (peritoig)% s. pruik, valsch haar;v.a. met valsch haar bedekken; -wig-maker pruikmaker; — winkle, s. maagdenpalm! alikruik.

Perjur e (pAdza), v. a. (one's «elf) een' valschen eed doen; —er. s. meineedige ; — ious (padzAriai*), a. meineedig; —y, ». meineed; siiboriiatioii of —y, omkooping van getuigen tot het doen van een valschen eed.

^VÖk), a. trotsch, verwaten, levendig, wakker, flink; —, v. a. tooien, opschikken(lip), v. n. eene hooge borst zetten.

Perk in (pAkin), s. fruitwijn (peresap). 1 erluatration (pvlastreti'n), s. bezichtiging. I eriiianeu ce [p Amman*), —cy, s. voortduring duur; -t, a.; —tly, ad. duurzaam, voortdurend, bestendig.

Permrn ble (pówieb'l). ft. doordringbaar; —hility. (pvmi»btliti), s. doordringbaar* ■ V. —te' v* a> doordringen ; —tion ijrih tntei* «), s. doordringing.

Permiacible (pamUib'l), a. doormengbaar. I erin laai ble, a. vergunbaar; — ou (pamti'n), s. vergunning, verlof; —ve, a. —vely, ad vergunnend, toelatend.

Perniit (pAmit), s. verlof; geleibriefje; a — for tranait. een verlofceel voor doorvoer;

(pamtt), v. a. vergunnen, veroorloven, toelaten; — tance, s. vergunning. Permiation (patnikttj'n), s. vermenging. I ermut ation (pvmjuteté'n), s. verwisseling;

e (pvmjAt), v. a. verwisselen.

Pernancy (pAnansi), s. inning, heffing; tithea

—« tienden in natura.

Pernicious [pantéas), a. —ly, ad. schadelijk.

verderfelijk; —ness, s. verderfelijkheid. Perorate (persreit), zijn redevoering eindigen. Peroration [perareti'n), s. slotrede.

Perpend (pgpetul), v. a. overwegen; —er, a. kraagsteen; —iele, s. schietlood.

Sluiten