Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REF. — REI.

toeken b« («= to fake — with) j to take a — to, de wijk nemen naar; house of—, toevluchtsoord voor dakloozen; —, v. a beschermen; —e (refjudii), s. vluchteling uitgewekene!: the French —es, de Fransche réfugiés (Protestantsche uitgewekenen ten gevolge van de herroeping van het Edict van Aantes door Lodewjjk XIV)

SKefulgen ce (rifnldzw), _Cy, s. glans, schittering; -t, a. -tly, ad. glansrijk, schitterend.

(rifoml), v. a. teruggieten, betalen, dekken, teruggeven.

Refu. ahle [rifjikïbl), a. te welkeren • — al weigering, keus; to meet wlth a —al geweigerd worden, een blauwtje loopen; to' f J'1® —de vrije keus laten; to have the —al of a house, liet vóórwoord hebben op een huis; —e (refjüt1, a. uitgeschoten; s. uitschot, afval; —e,'v. a. 4fn weigeren, afslaan; —er, s. weigeraar nefpt ahle (rifjittjb'l), a. wederlegbaar; — atlon (>*e.£7Hfets'n),s. wederlegging- —atorv a. wederleggend; — e, v. a. wederleggen: — er, s. wederlegger. '

Regain (riffetn), v. a. herwinnen.

Xtegal (rigjl), a. —ly, ad. koninklijk.

Regal e (rigetl), s. koninklijk voorrecht, onthaal; —e, v. a. ontiialen, v. n. smullen;

»• onthaa,; -,a (ri0eilj9),j>\. zinnebeelden der koninklijke macht, koninklijke rechten; —ity, s. koning-schap.

«egard (rigdcl), s. blik, oplettendheid, achung,betrekking, aanzien, opzicht; in — of nit hoofde van; with - to, ten opzichte vf™; «» —«at betreft; out «»f — for, uit achting voor; to leave somethhig out 7' Jets buiten beschouwing laten; my Minnest s, myn vriendelijkste groeten, v. a. beschouwen, in aanmerking nemen', achten, aangaan, betreffen ; — ful.a. —fully ad, oplettend, zorgvuldig (of); —less, a. — Jessly, ad. onoplettend, onachtzaam (of); to be -ful of one's pecuniary interests, *gn geldelijke belangen goed in 't oog houaen; to be —less of expenses, op geen kosten zien; —lessness. s. achteloosheid, «egatta (rigarta), s. roei- of zeilwedstrijd, «tegelation tredz9lets,n), s. aaneenvriezing

van twee stukken \js, regelatie.

Regency (ridznui), s. regentschap -

regentship. F

Regenera cy (ridzensrasi), -tenens, s. toestand van wedergeboorte; —te, v. a. wedergeboren doen worden; —tion (ridéewreii'n). s. wedergeboorte.

Regent (ridimt), a. regeerend; —, s, regeerder, regent; —ess, s. regentes; Queen—, Koningin-regentes; -«hip, s. regeering regentschap.

HeReriiilnation (ridivmitieU'n), s. wederontkieming.

clde tredeiêaid), s. koningsmoord, koningsmoorden —men, s. leefregel, dlëet. wtfM. Stelsel; to be un<ler a —men, aan «en dieet geboaden zijn; —ment,«. regement-

—mental (rediimentil), «. regements-; the mental bands, de regimentsmuziek; — ■nentals. pl. uniform.

Reglon (ridz»n). s. streek, sfeer.

Kegls ter (redzist»), s. register, bijlbrief, registrateur, sleutel (in een kachelpijp);—ter•tove, registeroven (met luchtgaten; —ter, v. a. registreeren, aanteekenen, aanmonsteren; to have one's luggage —tered, «Un bagage aangeven; to —ter sailors, zeelieden aanmonsteren; — ship. g. ambt van registrateur of griffier; — trar, s. registratuur, griffier; —tration (redzütreii'n), s. (het) registreeren; — tration offlee. registratie-kantoor, bureau voor dienstboden* —try, s. registratie, -kantoor, inschrijving! (driüfk 8' ze"Ün, spaan, reglet

Regorge (riffoaiïi), r. s. uitbraken, weder inslikken.

Regraft (rigrdft), v. a. opnieuw enten. Hegrant (rigrdnt), v. a. opnieuw vergunnen, ■tegrate (rigrett), v. a. opkoopen, afbikken-

—r, s. opkooper, uitdrager.

Regreet (rigrit), v. a. weder groeten, teruggroeten. ' 6 Regrea» (riarn), -Ion (rtyrei'u), «. terugkeer ; —l»e (rtf/retiv), a. terugkeerend. Regret [npret). s, spijt, leedwezen, verdriet, berouw (for); wlth—, ongaarne; — v. a. betreuren, spijt hebben van; —ful, a. bedroefd ; —fully,ad. met leedwezen, ongaarne. Kegul ar (regjul»), a. —arly, ad. regelmatig, geregeld, regulier; a — fooi, een volslagen gek; a — attendant, een getrouw bezoeker; as — as clock-work, zoo geregeld als een uurwerk; — troops, geregelde troePen; ~«r, s. ordebroeder; —arity (regjulatriti) s. regelmatigheid, geregeldheid; — ars, pl. geregelde troepen; —ate, v. a. regelen, schikken, in orde brengen; —atiou (repjulets'n), s. regeling, schikking, reglement; — ation dress, modelkleeding (mil.T* ation sword,modelsabel;— atlon(arniy) boots, tenue-laarzen; — ator, s. regelaar, inrichter, slinger, regulateur.

Kegurgita te (rigódéiteit), v. a. weder uitwerpen, - inslokken, v. n. terugvloeien, overloopen; —tion (rigvdéiteië'n), s. wederuitwerping, -inslokking; overvloeiing.

Hehabllita te (HhgbtliCeit), v. a. herstellen, weder bevoegd maken; —tion (rihabiliteii'n). s. herstelling.

Rehear [rthia), v. a. weder hooren; —lug, s. nader onderzoek, herziening.

ff" fih&K'l), s. opzegging, verhaal, repetitie; the play is lu —al, het stuk is in studie (repetitie); -e, v. a. opzeggen, repeteeren.

Reign (rein), «. regeering, r(jk, gezag; — of lerror. Schrikbewind; —, v. n. regeeren, lieerschen (over).

R*,",bup* *hle (riimbósib'l), a. terug te betalen; —e, v. a. terugbetalen, vergoeden, dekken ; —euient, s. terugbetaling, vergoeding, dekking; —er, s. terugbetaler.

Sluiten