Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REU. — li KW.

r.' -lenden, beantwoorden, cessie; -ionary.a.terugkeerend, toevallend

vergelden, berichten ; to — thank., dank be- (—lonnry rlght., property, eatate)

!ï i!"S 7tn' ■kT'"woor Revert (ricAt), v. a. veranderen, omkeeren.

- love' lie1"le beantwoorden; to - n terugkaatsen, v. n. terugkeeren. te. .^vallen

££^...7 T" 1 e,e1. bnef. onneope"'! to - to « .object, op een onderwerp ter..*:

SS22L* V l"~" te1<ten, ez"'k kora<,n ; a. terugvallend, weder over

ï^v! J ? r". "'V a,Mood "PB"- te Baan : -Ive, a. veranderend, omkeerend.

geven worden; to be —etl without ex- Revery (retwri), ». zie Rerrrie

pen.e, (op wissel) terug vrU van kosten; Revc.t (rire«(). v. a. weder bekleeden- —lary.

to — evll wlth evll, kwaad met kwaad . s. kleedkamer, sacristii.

vergelden; —able, a. terug te geven, terug Revictlon (rivtkfn), s. herleving

te lenden ; -er s. terugzender, overmaker. H. vlrtunl (rS»lfl), v. n. weder van levens-

Reu» ion ». hereeniging. middelen vooralen!

Mn", v »wiJlV'iH*- a',!'eree"igen' Terzoe- R,'vl"w (rtrj*). s. herziening, overzicht, relt^!, , : *»? btfeen komen. vue, wapenschouwing, monstering heoordee-

Reveal (rtct/), v. a. openbaren, ontdekken; ling, recensie; to paa. Ier —. beonr-

R r»»l'r.Mekker' , . Ileele"i -• *■ »• herzie.,, overzien, In oogen-

nnrnaid h *" i S" !'S'Vermaak; —iroat. schouw nemen, monsteren.l.eoordeelen ; —al.

opioer.ge hoop, luldruclitig vermaak; — v. ». recensie; -er. s. onderzoeker, recensent

tin" l?Jïn,,l7i:.T,.n"l rlnl<el1r""ie1"' W- Revlle trivall), v. a. «maden, beschimpen;

r l.-|'1r;. s' rinkelrooier, zwierbol; —ry, —ment. s. beschimping; -r, s. schlmper

s. luidruchtig vermaak, brasserU. beschimper «cn per,

ReweUtlo" .Openbaring; Dook Revii al (ritalz'l). b. lierzlenlng; -e. s. her-

of s. Openbaring van Johannes. ziening, revisie; —e, v. a herzien revideeren-

Revenge (nvemlz), s. wraak, vergelding; pres»—al, pers-revisie; —er, s iierziener'

•••" —• J» bent me revanche corrector; -Ion (rtctó'ji), s. herziening re-

sclmM.g (In 'tspel); In _ of. uit wraak visie; -It (rirlzit), v. a. weder beXken

ril k V il W',° [°r; «!•"••>. ~ R«-lv al (Hcato-l). s. herleving (the -al

ful, a. —fully, ad. wraakgierig ; —ruines*, of letters); —e. v. a. doen herleven veria-

8. wraakzucht; -r, 8 wreker. vendigen, opwekken, ve?n"e«,we^ wederin

Revemie (retwww). s. inkomsten; the |>iahlic herinnering brengen, v. n. herleven tot de

waïlii^ïhS81Jf11 VaU ^Cn St!iaV1~iIC,,f.t^r' vorige gedaante terugkeeren; to —e spirits,

«m ÏP (tf?en den smokkelhandel); den moed verlevendigen; to —e a lu w een

R-"f"c, r' dianier wet weer oprakelen; to Ie a qua lel' ee

Reverbera.it lrivAb*r»nt), a. weêrkaatsend. twist opnieuw beginnen; to--eoSd clalui.

f Jrj» tfré' i V"ia' teru*JafttMen 5. v; n- oude aanspraken opnieuw doen gelden —er!

reiPiït stemïklEÏS!*1 7 (T *• verlevendiger. opwakker, opwekking.

CoJfcoL terugkaatsing; -tory, a. terug- Revlvif Icate (rivivtflkeit); -y Irtcivifai)

wÜSSmSL ,evt0Je:; V'a- doen ""leven, verlevendig -Icatlo..;

I» ^ v. a. eeren, vereeren. s. de scheiding van metaal uit erts.

Irmjntu), s. eerbied, eerbetoon; Revoca hle IrevakgVl) a. herroeoeliik- —

buiging, eerwaardigheid; -ce v. a. eerbie- bleue... s. herróepeiijk^ield -te. V 7

l vereerder; -d. a. eerwaar- herroepen ; -tion [mMfulL herroeping'

—■>. Hoogweieerw, (titel van den Rrvoke (ru'ou/r), v. a herroepen Intrekl-en

Arehbl.hon of Canterbury); Rleht -d. ophefTen! afzweren, beteugelen v n ve"1

Zee'eerwaa'de heer (titel van bisschoppen); zaken (In 't kaartspel) (— to 'mnke a —

wery -d. Weleerwaarde heer (titel van renonceeren) '

de gee'stelilkënl1* E.er"aarJ.''J»»'' Revolt [rivoult), afval, opstand, plichtver-

« t'^.ly. ad. "rêrTroH^'vï); eerbiedig". ;~V. ViA»,klS!.Tn;(j2?S:

"JE"1 JnvAMl), a. veranderend, ver- Revolution (rem/UWn). n. omdraaiing, om-

8' vera"dering, vernietiging; -e. t«. loop, omwenteling; -«ry, a. om^ntelinn!.

tegendeel, ommekeer, keerzijde (van een gezind; —Ist, h. omwentelingsirezinde• —l*e

tegendeel •mu" ^ JV,?f het omver;erpen, eene ''SCSSJtag1"S

tegendeel; —e, v. a. omkeeren, vernietigen; werken in

the order, the sceoe was -ed, de orde Revolv e (Wc©/t>), v. a. & n omwentelen

IJd«r? 'tl!" £ ' n' t00!?eel wer.d TeJ" omdraaien, overdenken, terugvallen;—ency!

ïï!rl?i!t« li fd- omgekeerd, s. gedurige omwenteling; -er, 8. revolver

averechts;—eless. a. onomstooteljjk;—ely, (pistool); — liiK-liKht. draaiend licht (van

ad. omgekeerd; —Ihle. a. vernietigbaar; — een vuurtoren); —inir wlndn. dwarrelwinden

iXlnê%ahen^MLUgïïll,iTi,(rïChtVan)OPi 5®^°"»" (ricomit). v. a. weder uitbraken,

volging. the <^a*|k Symllcate pressed RevuU Ion (ricutz'n). s. afvoering, afleiding

Tor a —Ion of the coucensloii, het Bank (der vochten); -Ive, a. afvoerend afdrllvend

syndicaat drong aan op intrekking der con- Reward (riicdad), s. belooning, vergelding;*

Sluiten