Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SEA. — SEC.

gaai;—partridge, zeepatrys, toni?; —phea■nnt, zeefazant; —-pi©, zee-ekster, -snip; —piece, zeestuk, zeegezicht (— —acape); —plke, geep; —-pool, zoutzee; —-port, zeehaven; —purze. zeeheurs ; —purslain, struikmelde; —qnadrant.Jacobstat;— rink, zeegevaar; —robber.zeeioover; —racket, zeeraket; —-room, ruime zee; to have —«room a liead, ruimte voor den boeg hebben; —rover, zeeroover ; —ruif", zeebrasem ; —rush, zeebiea; —aalt. zeezout; —saniphire, zeevenkel; —-serpent, zeeslang; —-aervice.zeedienst; —nliark, haai; —«heil, zeeschelp; —ahore, zeestrand; —-alck. zeeziek ; —«ickneas, zeeziekte; —side, zeekant; —aleeve, zeekat; —anail, zeeslak; —•■poon. lepelslak; —apurge, waterspurrie;—atar, zeester; —atorea, pl. acheepsbehneften ; —-sun-crown. medusahoofd; —surgeon. scheepsheelmeester ; — term, zeemansterm; —-tliief. zeeroover; —-toad. zeepad —-toat, door de trol ven geslingerd; —town, zeestad; —trade, zeehandel; —turn, zeewind; —unieorn, zeeeenhoorn, narwal; —urchitt, zee-egel; —• —-voynge. zeereis; —walled, door de zee omgeven; —-ware, zoutkruid; —water.zeewater; —weed, —wrak, zeegrns, wier; —wlitd,zeewind;—wolf. zeewolf;—wormwood, zeealsem; —wortliiiiesa, s. zeewaardigheid; —worthy, zeewaardig.

Seal (*?/), s. zegel, cachet, rob, zeehond; the great —, het rijkszetrel; privy —.geheim—, klein zegel; • contract «mder —, een gezegeld contract; under hantl and —, geteekend en verzegeld; —blubber, robbenspek; —flali, steur; —oil. traan; —akln, robbevel; —-ring, zegelring; —, v. a. zegelen, verzegelen, ijken; —er, s. verzegelaar, ijker; —Ing'Waï, lak.

Seam [sim), s. zoom, naad, voeg, litteeken, laag, reuzel, talk, maat van 8 bushels; —rent, losgetornde naad ; —, v. a. zoomen; —lees, a. zonder naad; —«ter, s. kleêrmaker. —stress, s. naaister; — y, a. met naden; the —y side of thlugs, de ongunstigste kant van zaken.

Sear (ti?), a. verdord ; —cloth, Engelsche pleister; zie Cere-cloth; —, v. a. verschroeien, zengen, doen verdorren.

Search, (*ntS), s. (het) zoeken, streven (after, for), onderzoek; zoeklicht; —

warrant, machtiging tot huiszoeking; to Instltute a strlct — Into a matter, een nauwkeurig onder/.oek in een zaak instellen; In — of, zoekend naar; —, v. a. zoeken, navorschen, doorzoeken, peilen, (out) uitvorschen, v. n. (after, for, Into) zoeken, navorschen; lils house was — ed, bij hem werd hniszoeking gedaan; a — ingcoltl, een doordringende koude; —able, a. te onderzoeken; —er, s. onderzoeker, lykschourer; —less, a. onnaspeurlijk.

Season (tisïn), s. jaargetijde, kruiding; for a —, een' t\jd lang; In —, van pas; out of —, te onpas; the dull (sllly) —, de „kom¬

kom mertyd" ; the helght of the —, het

drukst van het seizoen; a —ticket, een abonnementskaart op spoorwegen; a —«ticket holder, een abonné op 't spoor; —, v. a. kruiden, gehard (geschikt) maken, gewennen, doen drogen, doen rijpen ; highly —ed, sterk gekruid; —,v.n.gewoon (geschikt, ryp) worden, drogen; —able, a. — ably, ad. geschikt, gelegen, van pas-, —ableueas, s. geschiktheid, gelegen tyd; —er, s. kruider; —ing, s. liet kruiden, kruidery.

Seat (tif), s. zitbank, stoel, zetel, woonplaats, verblijf, zitting; — of war, oorlogstooneel; to keep one's —, blyven zitten; to take a —, gaan zitten; to vacate a —, een zetel verlaten, uittreden als lid van 't bestuur eener vereeniging; a — in Parliainent, een zetel in 't Parlement; —roll, zitkussen; —, v. a. neèrzitten, aan-, vaststellen, van zitplaatsen (een kruis) voorzien; to be —ed, zitten.

Seav es («Srz), s. pl. blezen; —y, a. ryk san biezen.

Seaward (aiw»d), a. zeewaartsch; —, ad. zeewaarts.

Sebacious(H6e!/»i/, a. talk-, vettig;—glands, vetklieren.

Secant (tiJfnt), a. snydend; —, b. snyiyn.

Secede (tifid), v. n. zich terugtrekken, - af. scheiden (froui); —r, s. afgescheidene.

Secern (»uón), v. a. ufsehe-den; —ment, s. afscheiding, afscheidend middel.

Secesaion (titei'n), s. afscheiding, scheuring, verwydering.

Seclu de (tiklikd),v. a. afzonderen, uitsluiten; —slon, s. afzondering, uitsluiting.

Secoud (eek'nd), a. tweede, ander, geringer; every — year, om het andere jaar;—hand, halfsleten.uit de tweede hand; —.nourning, lichte rouw; —-rate, van den tweeden rang; —sight, zienersgave; —slghted, de gave bezittend om in de toekomst te lezen; to be

— to none, voor niemand onderdoen; the

— best book, het tweede boek in waarde, op één na het beste; —, s. getuige, helper, seconde, tweede wissel; —, v. a. steunen, helpen; to — a motion, een voorstel steunen; —arily, ad. —ary, a. tweede, naastvolgend, ondergeschikt; —ary, s. ondergeschikte, afgevaardigde; —ly, ad. ten tweede.

Secr ecy (tikritt), s. geheimhouding, eenzaamheid, afzondering; —et. a. —etly, ad. geheim, heimeiyk, eenzaam, afgezonderd t — et, s. geheim; an open —et, een publiek geheim; —etary (xekrstgri), s. geheimschrijver, secretaris; Home —etary. Minister van Binnenlandsche zaken; Foreign —etary. Minister van Buitenlandsche zaken; Colonlal —etary. Minister van Koloniën; private —etary, particulier secretaris; —etary of War, Minister van Oorlog; —etary bird, secretarisvogel ); —etary sh i p,s. secretarisambt; —ete (tikrit), v. a. verbergen, afzonderen; —etltlous (sekritiiai), a. afgezonderd; — •tory [ook (tikritgn)], a. afzonderend.

Seet (Bekt), s. sekte, aanhang; — arian (taktêarjan), a. van eene sekte; «.& — ary,s.aan-

Sluiten