Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WAL. — ZUR.

W.

Waldeniei [wóhlentxz), r. Waldenxen.

Wales {■weilz), g. Wallia.

Walker (wék9), m. Walker.

Wall* ce (icéliê). Wallace.

Wallnchia (wglmikje), g. Wallachije; —n,a.

Wallach\jach; f. Wallach\jer.

Walloon (v»Z6n), a. Waalach; I. Waal. Walpole (icolpoul), g. & m. Walpole.

Walter {wélt»), *n. Wouter.

Warren (icér'n), m. Warren.

Wariaw )wé»o), g. Warschau.

War** lek ttrorifc), g. Warwick.

Washington {wésin,t»n), tr. & m. Washington. Wat (icot), —ty, f. voor Walter, Wout. Waterloo {wot»lik), g. Waterloo.

Waverly (treft»!*)* m. Waverly. Wedgewood (wed£tcud), m. Wedgewood. Wellesley (wttlzli), m, Wellealey. Wellington (ttelir^tj'n), m. Wellington. Walsh (fcalé), a. Walli*ch; —man, i. Walliaer. Wesel (ictel), g. Wezel.

Weser (tciz»), g. Wezer,

Western (Keftan) Islnnds, ff. (de) Hebriden. West'Indie* [wfst-tndiz), g, tlie — ,W eat-Indië. Westniinster lueetmimt9), g. West munster.

Weatphalia {wêitfetlj»), g. Weatfalen; — n,

a. Westfaalsch I. Westfaal.

Whewel {jik9l), m. Whewel.

Whitehall (uatthól), g. Whitehall.

Wiek (»«*). —In, voor Willlau», Wim; —

liffe, m, Wickliff.

Wight («fait), g. Wight.

Wllherforce (wilb»l6dt), m. Wllberforce. Wilkle (wilkij, m. Wilkie.

Wlll (iril), f. voor Willlam, Wim; —lam, m. Willem ; —onghby, m. Willoughby ; —y, f. voor Willlaan, Wimpje.

Wiltshlre (ictltig), g. Wiltahlre.

Win {win), f. voor Wlnlfred, — chester, g.

Winchester.

Wiii<lsor {ntnz»), g. Windaor.

Windward (wtndwad) Inlands, g. Eilanden

hoven den wind.

Winifred (winifr»d), m. Winfrled. Wisconsln {witkons'n) g. Wiaconaln.

Wolga (ti'O*ff9), g. the —, de Wolga. Wolsey (iciklzi), m. Wolaey.

Wnolwirh (tcikliti), g. Woolwich. Woreester (icakate), g. Worceater. Wordsworth {wAdzwóth), m. Wordswortb.

X.

Xa [zd), g. the de Oxna.

Xan thippe (zanttpi), w. Xantippe; —tna \zasnt9t), my. Xanthua; — tippe, w. Xantippe.

Xenophon (zen9fan), m. Xenophon. Xeres {ziriz), g. Xerea.

Xerxes {zók»iz), m. Xerxes.

Y.

Yarmonth {jóm»t7i\ g. Yarmouth. Yarrow (jarrÓ), g. the —, de Yarrow. Yeddo (jedö), g. Jeddo.

Vemen (jim'n), g. Yemen.

Yonge {jvrtf, m. Yonge.

York {jÓ9k), g. York; —shlre, g. Yorkahire. Young (jw\), g. Yperen.

Ypres {ïpz), g. Yperen.

Yueatan {jütk»t9n), g. Yueatan.

Z.

Zacchens {zakt»»), m. Zaccheui.

Zach {zak)% f. voor Zaeharl, —arlsh, —nry,

Zachariaa.

Zangnebnr {z<ev,iba), g. Zanguebar.

Zant («««0. —g- Zante.

Zealand (zi?9vd), g. Zeeland.

Zebnlon (zebjufon), m. Zebulon.

Zeno {zinó), m. Zeno.

Zephlr (zef9), m. — us, my. Zephyr. Zeus (süs), my Zeua.

Zeuxis (züktiz), m. Zeuxis. Zoroaster {zoroaritï), m. Zoroaater. Znrlch (zArik), g. Zuricli.

Sluiten