Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vol, en eerst toen een machtig Romeinsch veldheer, Cerealis, naar deze streken gezonden werd, moest Civilis, door een zijner landgenoten verraden, vrede sluiten. Dit geschiedde in het jaar 71 n. Chr. op eene half afgebroken brug over den IJsel.

3. Andermaal betoonden zich de Batavieren de trouwe onderdanen der Romeinen. Dezen ziende, dat zij hunne hulp noodig hadden ter onderwerping van andere stammen, behandelden hen ook verder als vrienden. Zij verdedigden zelfs het eiland der Batavieren, toen dit dooi- verschillende Germaansche volkeren, onder den naam van Franken bekend, werd aangevallen. Daar deze stammen telkens in grooter aantal hunne invallen hernieuwden , moesten de Romeinen eindelijk wijken. De meeste Batavieren trokken met hen naar het Zuiden, anderen vereenigden zich met de Franken, en zoo verdwijnt hun naam uit de geschiedenis.

4. Omstreeks 375 drongen de Hunnen uit Azië oostelijk Europa binnen en onderwierpen of verdreven de bevolking. De verjaagde stammen trokken naar het Westen om nieuwe woonplaatsen te zoeken. Dit noemt de men groote volksverhuizing. (400.) Daardoor werden geheele landen , zooals Gallië, d. i. het tegenwoordige Frankrijk, Italië, Spanje, enz. aan 't gezag der Romeinen onttrokken. Zoo verminderde gaandeweg hunne macht. Het Romeinsche rijk had zich schuldig gemaakt aan zooveel gruwelen en zonden, dat God zijn straffenden arm op hetzelve deed neerkomen, en Rome overleverde in de macht der Barbaren. (476.)

5. In 't begin der vijfde eeuw hadden de bovengenoemde Franken het Zuiden van ons vaderland, het tegenwoordige België, en het noordelijk deel van Frankrijk

Sluiten