Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

noordelijk Italië had neergezet. Hij riep de hulp in van Pepijn ; deze kwam, versloeg de vijanden en schonk den Paus eenige plaatsen in eigendom. Deze schenking , gevoegd bij een klein grondgebied, dat de H. Vader reeds bezat, is het begin van den lateren Kerkelijken Staat, die gedurende eeuwen door de opvolgers van St. Petrus met vorstelijke macht is bestuurd , en dien men in onze dagen op eene even schandelijke als onrechtvaardige wijze aan Pius IX, z.g., heeft ontroofd.

4. Zooeven noemden wij den H. Bonifacius. Van dezen heiligen geloofsverkondiger, Duitschlands Apostel, van wien wij met opzet in de vorige les niet gesproken hebben, volgen hier nog eenige bijzonderheden.

Bonifacius, vroeger Winfried, geheeten, en uit Kirton, in Engeland, afkomstig, predikte gedurende vele jaren het Evangelie aan de nog heidensche bevolking van het uitgestrekte Duitschland. Geene afstanden of andere hinderpalen konden hem weerhouden. Overal trok hij rond en vernietigde de afgoderij. Hij was voor duizenden een waar Weldoener en verdiende alzoo ten volle den naam van « Bonifacius", hem door den Paus gegeven. Hij was aartsbisschop van Maintz, eene groote stad aan den Rijn ; doch bij gelegenheid zijner reis naar Rome had de H. Vader hem volmacht gegeven , om overal, waar hij verkoos, de leer van Jezus te verkondigen. Hij stichtte de beroemde abdij van Fulda, in Duitschland, waaruit honderden kloosterlingen zijn voortgekomen, die, als ijverige zendelingen, hun stichter in zijn apostolisch werk bijstonden.

5. Na den dood van den H. Willibrordus, dien hij ijverig had geholpen in de bekeering onzer voorouders , kwam hij voor goed naar deze gewesten. Hij

Sluiten