Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mannen verlos ons, Heer! In plaats nu v^n die woestelingen met het zwaard te keer te gaan, vergaten de vorsten zoozeer hun plicht, dat zij door ontzaglijke sommen goud en zilver een schandelijken vrede van hen trachtten te koopen. Maar wat was dat anders dan die roofzuchtige horden tot nieuwe invallen uitnoodigen ? En zij kwamen ook telkens opnieuw terug, en het liep eindelijk zoo ver, dat hun groote landstreken moesten afgestaan worden, waar zij zich metterwoon vestigden.

5. Eindelijk behaagde het den goeden God, die deze beproevingen tot heil der nieuwbekeerden had toegelaten, het gebed der verdrukten te verhooren. Arnulf, koning van Duitschland, versloeg de Noormannen in den bloedigen slag van Leuven, in het tegenwoordige België, zoodat hunne macht zoo goed als vernietigd werd. (891). Toch duurden hunne invallen nog voort tot het jaar 1010; maar zij waren minder hevig en bepaalden zich vooral tot de kusten. Friesland werd het langst door hen gekweld.

Ondertusschen bloeide het Christendom langzamerhand weder op. De door • de Noormannen vernielde kerken en kloosters verrezen weder uit hun puin, en weldra was ons land geheel voor de Katholieke Kerk gewonnen. Was het bloed der verslagenen ook hier een vruchtbaar zaad van nieuwe Christenen ?

Sluiten