Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoo beroemde graafschap Holland geworden ? De voornaamste oorzaak van de latere macht der Hollandsche graven was hunne krijgshaftige geaardheid en hun voortdurend streven om hun gebied uit te breiden.

3. Noordwaarts van hun erfdeel woonden de WestFriezen , die door Dirk en zijne opvolgers terecht of ten onrechte als onderdanen werden beschouwd. Dan dit vrijheidlievend volk deelde het gevoelen der Hollandsche graven niet en vandaar een strijd, welke drie eeuwen lang duurde, namelijk van 985—1287. Eerst toen de Zuiderzee Noord-Holland van Friesland scheidde, erkenden de West-Friezen onzen graaf Floris V als hun meester. De pogingen echter van zijne opvolgers om ook de bewoners der tegenwoordige provinciën Friesland en Groningen te onderwerpen, zijn zoo goed als vruchteloos gebleven.

4. Oostwaarts van het grafelijk gebied van Holland lag het Bisdom Utrecht, welks uitgestrekte bezittingen en macht den Hollandschen graven een doorn in het oog waren ; vandaar hun voortdurend streven, om die macht zooveel mogelijk afbreuk te doen, vooral op die punten, waar de grenzen niet zeer nauwkeurig waren aangewezen. Het Sticht bleek niet opgewassen tegen de aanmatiging der Hollandsche graven, al kwamen ook soms de Duitsche keizers ten gunste hunner leenmannen, de Utrechtsche bisschoppen, tusschenbeide.

». Ten Zuiden van Holland lag het waterrijke Zeeland , een deel van het gebied der machtige graven van Vlaanderen. Ook op die streek lieten de Hollandsche graven het oog vallen, en na een langdurigen en vinnigen strijd, die reeds in 4043 begon, kwamen zij omstreeks het midden der 12e eeuw in het bezit der

Sluiten