Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

behoud van Dordrecht, dat stad en omliggend gebied het onbetwist eigendom van Hollands graven werd. Om de bosschen, die men er vond, werd de streek H o 111 a n d , d. i. houtland , genoemd , en vandaar de naam Holland, die op het geheele graafschap overging- O

9. Floris III, die in de laatste helft der 12" en Willem I, die in 't begin der 13" eeuw over Holland regeerden, verdienen eene bijzondere vermelding, omdat zij deel namen aan de kruistochten ; doch hierover meer in de volgende les.

8. Floris IV (1222—1235) was de zoon en opvolger van Willem I. Hij heeft zich vooral bekend gemaakt door zijn tocht tegen de Stadingers. Dezen waren een samemraapsel van vreemdelingen, die in het aartsbisdom Bremen een afzonderlijk gebied bewoonden. Eerst toonden zij zich trouwe onderdanen van den Aartsbisschop , maar weldra gaven zij zich aan de grootste wanordelijkheden over. Hun haat was vooral gericht tegen den godsdienst: zij verjoegen de priesters, verwoestten de bedehuizen en bedreven straffeloos de schandelijkste wreedheden. Sommigen vielen van het ■ware geloof af en begonnen zelfs openlijk afgoderij te plegen. Het kwaad ging zoo ver, dat Paus Gregorius IX de vorsten uitnoodigde om die woestelingen tot hun plicht terug te brengen. Onder degenen, die aan 's Pausen verzoek voldeden , was ook Floris IV, die met ongeveer 300 schepen derwaarts voer. Zij leverden

(*) Er zijn er, die met de«e afleiding geen vrede nemen. Zij beweren, dat de naam Holland komt van hol •d. i. laag , diep, moerassig land.

Sluiten