Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den Stadin^ers slag, en dezen verloren meer dan 600 man aan dooden, terwijl de overigen óf wel het land verlieten, óf zich met den Aartsbisschop verzoenden. Dit had plaats in Juni 1234.

In het volgende jaar werd onze graaf te Corbië, in Frankrijk, op een steekspel genoodigd. Daar overwon hij eiken tegenstander, en behaalde alzoo veel roem. Dit maakte den nijd en afgunst gaande van den ouden graaf van Clermont, die Floris op eene verraderlijke wijze van het leven beroofde.

9. Willem II (1235—1250) onderscheidde zich roemvol onder de Hollandsche graven. Hij was een deugdzaam en dapper vorst. 's-Gravenhage dankl hem zijne stichting. Willem liet namelijk in het groote Haagsche bosch, waarvan men thans nog eenige overblijfselen ziet, een jachtslot bouwen; en dit was de oorsprong van onze vorstelijke residentie, Den Haag. De roem van Willem II verbreidde zich ver buiten de grenzen van zijn graafschap, en in 1247 werd hem de waardigheid van Roomsch koning opgedragen. Dat was de eerste stap tot een Duitschen keizerstroon, dien hij eenmaal zou beklommen hebben, hadde hij, droef genoeg, den dood niet gevonden onder de knotsslagen der opgestane Friezen, welk volk hij wilde onderwerpen.

10. Floris V (1256—1296) was zijn zoon en opvolger. Hij was slechts twee jaar oud , toen zijn vader sneuvelde, weshalve hij orider voogdij werd geplaatst. Pas had hij zelf het bestuur aanvaard, of de West-Triezen stonden tegen hem op. Maar de jeugdige vorst dwong hen tot onderwerping. Bij den tocht vond hij het lijk zijns vaders terug, dat hij met eeie liet begraven te Middelburg. Om dit bewijs van kinderlijke liefde

S. 3

Sluiten