Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verdient Floris meer onze achting dan om den roem , dien hij zich als graaf verwierf. De welvaart van zijn volk lag hem na aan het hart, daarom ook werkte hij nog krachtiger dan zijn vader voor de verheffing van den burgerstand. Hij trachtte den overmoed van den adel te toornen , die zoo vaak den burger onderdrukte ; maar daardoor juist maakte hij zich bij de voornamen gehaat. Hij werd in 1 '296 na een feest, dat in Utrecht gegeven was, en dat, gelijk de trouwelooze edelen voorgaven, hunne verzoening met den graaf moest bekrachtigen, op eene valkenjacht vermoord. De toesnellende Gooilanders konden hem niet meer redden, maar de geschiedenis meldt, dat God zijn dood op de moordenaars heeft gewroken.

11. Drie jaren later stierf het Hollandsche gravenhuis uit met Jan I. Zijn neef Jan II, die reeds graaf van Henegouwen was, bracht ook Holland en Zeeland onder zijn bestuur. Alvorens wij echter de geschiedenis van Holland voortzetten , willen wij een woord spreken over:

9. De Kruistochten.

1. Zoo noemt men in de geschiedenis der Middeleeuwen de zeven groote oorlogen, welke de Christenen van westelijk Europa tegen het Oosten voerden, daartoe opgewekt door den Paus, den vader aller geloovigen. Deze beroemde krijgstochten hadden ten doel het H. Land aan de macht der Turken te ontrukken. Zij vallen tusschen de jaren l(MKj en 1291.

Sluiten