Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in lk249 landde, verrichtte hij wonderen van dapperheid. Maar grooter roem verwierf hij zich door zijne standvastigheid in het geloof. De turken , in wier macht hij gevallen was, wilden hem tot sultan van Egypte verheffen, op voorwaarde, dat hij hunnen godsdienst zou omhelzen. Maar de heilige koning wees dit aanbod met verachting van de hand. Na betaling van een zwaar losgeld en de teruggave van Damiate, dat hij bemachtigd had, herkreeg hij zijne vrijheid. In 1270 ondernam hij een tweeden kruistocht en kwam in Tunis. Vóórdat de strijd begonnen was, brak de pest uit in het leger der kruisvaarders , en ook Lodewijk, die de zieken hielp verzorgen, werd haar slachtoffer. In 4291 viel Ptolemaïs, de laatste bezitting der Christenen, in de macht der Turken, en daarmee eindigen de Kruistochten.

OftO"

10. Gevolgen der Kruistochten.

1. Al hebben die groote krijgskundige ondernemingen het gestelde doel niet bereikt, toch is het zeker, dat zij eenen gewichtigen invloed uitoefenden op het toenmalige Europa, en niet het minst op onze Hollandsche gewesten. Onze voorvaderen waren zeer strijdlustig van aard: twisten en geschillen werden gewoonlijk met het zwaai d beslecht. Door de kruistochten nu werd aan dien strijdlust een edeler doel gegeven. Of was het niet beter zijn zwaard te gebruiken voor eene zoo verheven zaak als de herovering der heilige plaatsen, dan het te hanteeren om eigen eer en roem op te houden ?

Sluiten