Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lukkigen toestand leefde Willem nog ruim dertig jaren. In zijne plaats regeerde zijn broeder Albrecht. Deze ondernam een tocht naar Friesland, om den dood van Willem IV te wreken. Hij bemachtigde vele steden, doch behield ten laatste alleen Stavoren.

». Zijn zoon Willem VI heeft, na een langdurigen oorlog tegen de heeren van Ar kei, deze laatste heerlijkheid aan de grafelijke kroon van Holland gebracht. Toen deze graaf in 1417 overleed, werd hy door zijne eenige dochter, de ongelukkige Jacoba , opgevolgd. Alvorens de gebeurtenissen , onder haar bestuur voorgevallen, te bespreken, moeten wij eenige jaren terugkeeren , en een woord zegden van de verdeeldheden, welke toen de meeste Nederlandsche gewesten met rampen vervulden.

12. Heillooze twisten. (1350—1492.)

I. In de tiende les is als een gevolg der kruistochten opgegeven het ontstaan van den burgerstand. De macht en welvaart van den burger waren den adel weldra een doorn in het oog; en ziedaar eene eerste reden van verdeeldheid in den lande. Het spreekt van zelf, dat de rijke poorter, die door zijn geld zich als den gelijke van menig berooid edelman begon aan te zien, zich niet langer geneigd toonde, om zijne minderheid en afhankelijkheid van dezen te blijven erkennen; en dat was eene tweede oorzaak van oneenigheid.

'£. Wat was er nu nog noodig om het vuur van verdeeldheid , dat reeds zoo lang smeulde, te doen ont-

Sluiten