Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Karei de Stoute. (1467—1477.)

Adolf van Gelder.

1. Nog heerschzuchliger dan zijn vader, trad Karel niet alleen in diens voetstappen, maar eischte eene nog grootere afhankelijkheid van zijne onderdanen. Drukkender werden de belastingen, meer algemeen de oproeren , doch strenger ook werden de weerspannigen gestraft. Het geheele bestuur van dezen vorst was een strijd van den kant der burger s voor 't behoud deirechten , hun nog door Filips gelaten , en eene poging tot uitbreiding van onbeperkt gezag van Kareis zijde. Sedert het begin zijner regeering had de hertog het plan opgevat, om zijne staten tot een koninkrijk te verheffen. Dan het urtgebreide gebied, hem door F ilips nagelaten, was naar zijn inzien te beperkt: zijn Bourgondisch r\jk moest zich uitstrekken van de Middellandsche tot aan de Noordzee. Frankrijk, Lotharingen en Zwitserland zouden hem vergrooting van grondgebied bezorgen. Maar noch Lodewijk XI, de sluwe en heerschzuchtige koning van Frankrijk, noch de Lothanngers en Zwitsers wilden het Karei naar den zin maken, en eerlang ontbrandde de krijg. Om den Bourgondischen hertog de handen vol te geven, wist Lodewijk in Kareis gebied de smeulende vonk van oproer aan te wakkeren; en mocht het dezen gelukken, den koning van 1' rankrijk zelfs eenmaal als gevangene in handen te krijgen, op den duur was de hertog tegen de talrijke vijanden, die zijne heerschzucht hem had verwekt, niet bestand.

2. Daar valt hij met een sterk leger in het gebied van den hertog van Lotharingen. Hij slaat het beleg voor Nancy, in het noordoosten van Frankrijk, neemt het

Sluiten