Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

n i n g, waardoor de weg tot den Duitschen keizerstroon voor hem open stond. Onder zijne voogdijschap hadden de laatste woelingen der Hoeksche en Kabeljauwsehe partijen plaats, en ontstond er tevens een nieuwe opstand in het tegenwoordige Noord-Holland, die namelijk van het Kaas- en Broodvolk.

Maxmiliaans veldheer, Albrecht van Saksen, versloeg den laatsten Hoekschen bevelhebber Jonker Frans van Brederode, en bedwong ook den opstand in Noord-Holland. Velen der belhamels werden met de galg gestraft, anderen werden zware geldboeten opgelegd. Zoo wrang zijn de vruchten van verzet en opstand tegen het gezag ! Nu was in ons land de vrede hersteld omstreeks 1492; dus in hetzelfde jaar, dat de groote Columbus Amerika ontdekte.

19. Filips de Schoone. (1493—1506). Karei V onder voogdij; zijne eerste regeeringsjaren.

(1506—1519.)

1. Maximiliaan volgde in 1493 zijn vader als Duitsch keizer op, en nu aanvaardde Filips de Schoone, in den ouderdom van nauwelijks 15 jaren, zelf het bestuur over deze gewesten. Hij trad met kracht op en ontving de hulde van al zijne onderdanen , ofschoon dezen hunne vroegere voorrechten merkelijk zagen verminderen.

De onderwerping der Hoekschen en het onderdrukken van den opstand in Vlaanderen hadden nieuwe kracht geschonken aan het bestuur der vorsten uit het

Sluiten