Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Oostenrijksche Huis, en eerlang zou hunne macht nog merkelijk stijgen. Wel is waar zag Filips af van Bourgondië , vroeger door Lodewijk XI aan zijne moeder ontrukt, maar zijn huwelijk met Joanna, dochter van Ferdinand van Arragon en Isabella van Kastilië, gaf hem het vooruitzicht op den troon van een aanzienlijk deel van Spanje, en beloofde hem de rijkdommen der door Columbus ontdekte landen in Amerika.

3. Het jaar 1500 was voor het Oostenrijksche Huis en voor de gezamelijke Nederlanden van het hoogste gewicht. In dat jaar toch werd den 24ea Februari in Gent geboren de zoon van Filips en Joanna, de later zoo beroemde Karei V.

4. Vier jaar daarna stierf Isabella van Kastilië, en werd Filips koning van dat gewest. In 1500 vertrok hij met zijne gemalin naar Spanje om bezit te nemen van zijn nieuw gebied. Bij zijn eerste optreden onder de Spanjaarden stiet hij dezen tegen de borst, door het wegschenken van hooge ambten aan Nederlandsche gunstelingen en door zijne weigering om in Spanje zijn verblijf te nemen. Hier ontstond de klove, welke later die beide volkeren voor immer scheiden zou. Weinige maanden na zijne aankomst in Spanje overleed Filips te Burgos ten gevolge van een kouden dronk, dien hij nam, toen hij erg verhit was. Zoo verloor de jeugdige Karei op den ouderdom van zes jaren zijn vader, terwijl zijne moeder krankzinnig werd , vooral door de droefheid over den dood van haren gemaal.

5. Maximiliaan, de grootvader van den jongen prins, werd met de voogdij belast, maar wijl zijne tegenwoordigheid in Duitschland noodzakelijk was, benoemde hij zijne dochter Margaretha, een zeer bekwame vrouw ,

Sluiten