Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vertrok Karei naar Spanje; maar de voorliefde, die hij voor zijne Nederlandsche onderdanen deed blijken, vermeerderde den afkeer tusschen Spanjaarden en Nederlanders. Het streven van den vorst om oppermachtig te gebieden deed onlusten ontstaan, die eerst in 1521 werden onderdrukt.

ÏO. Twee jaren vroeger was aan Karei een nieuwe waardigheid te beurt gevallen; hij was namelijk, ondanks de kuiperijen van Frans I, koning van Frankrijk, tot Duitsch keizer gekozen. Het volgend jaar werd hij als

zoodanig te Aken gehuldigd (15'20.)

20. Karei V als keizer. (1519—'55.

I. Groote waardigheden brengen gewoonlijk groote lasten en zorgen met zich: dit heeft Karei V ondervonden. Sedert hij de Duitsche keizerskroon droeg, heerschte hij over een groot deel van Europa, en zijne macht verwekte hem een vinnigen benijder en vijand in den koning van Frankrijk , Frans I. Weldra ontbrandde een krijg, die zelfs niet eindigde bij den dood der beide tegenstanders. In 't algemeen was Karei gelukkig in zijne oorlogen ; herhaalde malen leden de Franschen de nederlaag. Eenmaal zelfs raakte Frans in 's keizers macht, en moest hij eenigen tijd als gevangene te Madrid doorbrengen. Ook tegen Gelderland was Karei weder verplicht de wapenen op te vatten. Niet langer gesteund door Frankrijk, werd de hertog van dat gewest, Willem van Gulik, in 1543 tot den vrede van Venloo gedwon-

Sluiten