Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Oranje's broeder, bevochten in 1568 bij Heilig erlee, in Groningen, eene overwinning op den stadhouder van Alva, Aremberg , die er het leven bij in schoot. Ook Adolf van Nassau, de broeder van Lodewijk, sneuvelde. Met dit feit begint de tachtigjarige oorlog. Arembergs nederlaag werd door Alva gewroken. Bij Jemgum, in Oost-Friesland, leed Lodewijk eene geduchte nederlaag.

24. Loevenstein verrast en heroverd. (1570.) Oen Briel in de macht der Watergeuzen 0e H. Martelaren van Gorkum. (1572.)

1. Terwijl Alva zijne bloedige strafvonnissen, onder meer anderen ook tegen Egmond en Hoorne, deed uitvoeren , en het volk van zich vervreemdde door zijne belastingen, vooral van den 10en penning, stelde Oranje al het mogelijke in het werk om de ketterij en den opstand tegen den wettigen vorst te doen zegevieren. Voor het oogenblik niet in staat om zelf iets gewichtigs te ondernemen , daar Alva hem genoodzaakt had zijne huurtroepen af te danken, zette hij anderen aan om het Spaansch gezag zooveel mogelijk afbreuk te doen, en door list of geweld te beproeven ergens in het land vasten voet te krijgen. Dit werd de aanleiding tot de verovering van het slot Loevenstein. Zij was het werk van Herman de Ruyter, een ossenkooper uit. Den Bosch, die zich vroeger reeds had doen kennen als een verwoeden beeldstormer en een hevigen vijand van al wat Spaansch was. Deze omstandigheid , zoomede de koelbloedigheid, die hem voor niets deed te-

Sluiten