Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

laten. Zij rekenden echter op de hun toegezegde hulp en besloten dus de gebeurtenissen af te wachten. Toen die hoop ijdel bleek, ging De Ruyter zich zoo goed mogelijk in staat van tegenweer stellen, en wees elk zijner manschappen zijn post aan. Die voorzorg bleek niet nutteloos, want eer de geuzen het vermoedden, stond Perea, door den bevelhebber van Den Bosch , op last van Al va, gezonden , met ruim 100 man voor de poort. Toen aan den eisch tot overgave van het kasteel geen gevolg werd gegeven, begon de vijand den aanval op de sterkte. Die van binnen verweerden zich echter zoo dapper, dat zij verscheidene Spanjaarden doodden of kwetsten en den aanval afsloegen. Perea deed dan hel grof geschut uit Den Bosch ontbieden, en weldra beukten de kanonnen het slot. De muren waggelen en op verschillende plaatsen worden de stormladders aangehecht. De vijand dringt binnen en nu begint een ongelijke strijd, waarin De Ruyter en de zijnen zich met den moed der wanhoop verdedigen. Door slechts drie getrouwen vergezeld, vlucht de aanvoerder naar eene kamer, waarvan hij den toegang en den vloer met eene laag buskruit bestrooit. Dan neemt hij eene brandende lont in eene hand en omknelt* met de andere zijn vreeselijken degen. De Spanjaarden stormen het vertrek binnen , en hun aantal ziende, steekt De Ruiter de lont in het kruit. Eenige worden gewond, maar de overigen gaan hunne vijanden te lijf. Een oogenblik later zijn dezen onder het zwaard gevallen. Welk een rampzalige dood, na het bedrijven van zulke misdaden en eene poging tot zelfmoord !

4. Ondertusschen pleegden ook de Bosch- en Watergeuzen , door Oranje daartoe aangezet, de vreeselijkste

Sluiten