Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den kant der eersten, want zij vermoorden geestelijken en kloosterlingen, wier lijken, om de Spanjaarden te sarren, op de stadsmuren aan de galg werden opgehangen. De bressen, welke deze schoten, werden met heiligenbeelden en kerksieraden gestopt. Men verhaalt, dat een spaansch soldaat bij deze gelegenheid een bewijs van eerbied voor Maria gaf, door een beeld der H. Moeder Gods te redden, en dat hij, ofschoon men van alle zijden op hem schoot, ongedeerd in zijn kamp terugkwam. Na de verovering van Haarlem trok Don Frederik naar Alkmaar: hier echter keerde de krijgskans , en de Spanjaarden werden door het water gedwongen het beleg op te breken.

9. Ondertusschen was Alva zelf naar Bergen opgetrokken, dat even te voren door Lodewijk van Nassau, met behulp der Franschen, was bemachtigd. Hij dwong hem tot de overgave , en noodzaakte Oranje zelf, die met zijn leger tot Leuven was doorgedrongen, in alle haast de vlucht te nemen. Zoo zegepraalde de zaak des konings, en toch won de opstand meer veld, want Alva's strengheid verbitterde de Nederlanders dermate, dat nij zelfs geen steun meer vond bij dat deel der bevolking, dat overigens niet met de ketterij was ingenomen. Alva zelf verzocht ten laatste om van de landvoogdij ontheven te worden , en Filips, inziende, dat het kwaad dagelijks hoog er steeg, voldeed eindelijk zijnen wensch. Dat was eene nieuwe zegepraal voor het oproer, en bij de leiders van hetzelve stond het van nu af vast, zich van het « Spaansche juk" te ontdoen. Oranje beteugelde thans met krachtiger maatregelen de wreedheden zijner soldaten tegen de Katholieken, schoon dezen immer aan vervolging bleven blootstaan.

Sluiten