Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ft. Na het ontzet van Leiden , verlangde men algemeen naar den vrede, want de heillooze gevolgen van den oorlog drukten zwaar op het land. Maar de pogingen , welke werden aangewend tot herstel van de rust, stuitten af op de heerschzucht van Oranje, die naar niets minder haakte dan naar de kroon van deze gewesten.

6. Opnieuw werd dus de strijd begonnen. Een roemvol feit uit dit tijdperk van den 80-jarigen oorlog was de tocht van Mondragon naar Schouwen. Met 1500 geharde Spaansche soldaten doorwaadde hij de Zeeuwsche wateren. Een vloot, benevens een paar duizend vijanden , betwistten hun den doortocht; maar dezen werden verslagen. De overwinnaars rukten tegen Zierikzee op, dat later ook in hunne handen viel.

9. Doch ziet, daar komt de plotselinge dood van Requesens en de daaruit gevolgde rampen de zaak des Spaanschen konings geheel bederven. De Spaansche troepen, die reeds lang tevergeefs op hunne soldij hadden gewacht, sloegen aan het muiten. Onder nieuwgekozen aanvoerders liepen zij in talrijke benden het land af, roofden en plunderden en mishandelden de ongelukkige burgers. Verscheidene Vlaamsche steden, doch vooral Antwerpen moest hunnen overmoed ondervinden. In de laatste stad hielden zij zoo vreeselijk huis, dat de geschiedenis hun verblijf aldaar brandmerkte met den naam van Spaansche Furie. (1576.)

8. Algemeen was de verbittering tegen den muitenden Spanjaard, en Oranje, die daaruit zijn voordeel wilde trekken , wist door zijne handlangers het zoover te brengen, dat zelfs die Nederlanders, welke niet in-

Sluiten