Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In naam van Filips II toch had hij hun de verwijdering der Spaansche troepen , de handhaving der privilegiën, ja zelfs nationale zelfstandigheid toegezegd. Maar nu bleek het duidelijk, wat Oranje en zijne partij eindelijk wilden. Uit vreeze dat Parma's toeleg zou slagen, besloten de oproerlingen zich nauwer aaneen te sluiten, en zich aan 't gezag van hun wettigen vorst te onttrekken.

5. Eene vergadering van de voornaamste leiders der ketterij kwam in Utrecht bijeen. Daar werd in 1579 een verbond gesloten, bekend onder den naam van Unie van Utrecht. Het was vervat in 26 artikelen , ontworpen door Jan van Nassau, Oranje's broeder. Behalve de bepalingen , volgens welke de 7 noordelijke gewesten als eene ondeelbare Republiek zouden bestuurd worden, las men er o. a. ook, dat men zich met kracht zou verzetten tegen elke poging, die de Spaansche vorst zou aanwenden om zijne macht te herstellen. Verder zou in Holland en Zeeland alleen de hervormde eeredienst geduld worden, terwijl voor de overige gewesten vrijheid van godsdienst werd beloofd.

6. Hoeveel staat men op de toegezegde godsdienstvrijheid kon maken, zou eerlang opnieuw bewezen worden. Zelfs scheen het, dat het sluiten der Unie het sein moest wezen tot nieuwe plagerijen. Het wekt ons medelijden, als we de wreede vervolgingen lezen, die men onzen vaderen in het geloof aandeed, na hun eerst de schoonste beloften gedaan hebben. De priesters werden verdreven of gedood, en zoo moesten de geloovigen verstoken blijven van de H. Mis en de H. Sacramenten. Geen wonder dan ook, dat velen den vaderlandschen grond vaarwel zegden ; dat geheele

Sluiten