Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

streken zich losscheurden van de Unie, om zich weder aan het Spaansche gezag te onderwerpen.

9. Dit laatste was b. v. het geval met de stad Groningen , Drente en het oostelijk deel van Overijsel of Twente, welke gewesten door Rennenberg aan Parma gebracht werden. En deze handelwijze wordt door de geloofshaters en de protestantsche schrijvers met den naam van verraad bestempeld ! Wij , Katholieken, kunnen niet anders dan zulk eene daad prijzen; zij werpt immers geen blaam op hem , die ze pleegde. De schuld was aan de zijde deigenen, wier trouweloosheid hem tot zulk een stap dwong. Rennenberg stierf kort daarna, en werd vervangen door den dapperen Verdugo, die tot 1594, d. i. '13 jaren lang, bovengenoemde gewesten bestuurde en Parma trouw ter zijde stond.

<^>ne®o<*5=-

28. Vervolg.

1. Door de Unie van Utrecht had zich de Republiek der 7 Provinciën feitelijk van Spanje afgescheiden, en Oranje wachtte slechts op het gunstige oogenblik om als haar gebieder op te treden. De Spaansche vorst wilde echter zijne rechten zoo maar niet opgeven , en daarom gelastte hij zijn landvoogd den oorlog met kracht voort te zetten. Deze kweet zich uitmuntend van zijne taak. Achtereenvolgens veroverde hij Maastricht, Brugge , Duinkerken , Aalst en andere steden, waar de ketterij had gezegevierd.

3. Zooveel voorspoed verschrikte Oranje, en niet bij machte om de Republiek tegen Parma en Verdugo

Sluiten