Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9. Zoo werd deze onderneming, die Filips 80 000 000 ducaten had gekost, geheel verijdeld. Slechts 53 schepen kwamen in een zeer droevigen toestand in Spanje terug; terwijl 20 000 man den dood hadden gevonden in de golven of door het lood der vijanden.

Filips bleef bij 't vernemen van den ondergang zijner vloot zeer kalm en sprak slechts deze woorden : « Ik had ze uitgezonden om te strijden tegen menschen, niet tegen de elementen."

Engeland en de Republiek vierden hunne overwinning met een geestdrift, die te levendiger was,. naarmate de onoverwinnelijke vloot hun grootere vrees had ingeboezemd.

s-

30. Maurits, (1585—1625.) Oldenbarnevelt.

1. Het gemeenschappelijk gevaar, dat een oogenblik Engeland en Holland had bedreigd, deed Elisabeth de slechte bejegening vergeten, welke haar gunsteling hier vroeger had ondervonden.

Ter zee had de Republiek voor 'toogenblik geen vijand te duchten , en dus kon Maurits zijne krachten wijden aan hare verdediging en uitbreiding te land.

Oldenbarnevelt, na de pandsteden te hebben afgelost voor '/:t der bepaalde som, zocht van zijnen kant, door het aanknoopen van buitenlandsche betrekkingen, haar meer steun en kracht en vooral welvaart te verschaften.

2. Wel bedreigde de grijze Parma in de Zuidelijke Nederlanden nog immer de Vereenigde gewesten, maar

Sluiten