Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den Noord-Brabant en een doel van Limburg bij de

wol'L fV0^ ' d°Ch UitSeS'°ten Van ,ele ,

welke de andere provinciën genoten.) 3" De koloniën

door de Republiek veroverd, blijven aan haar enl

Splnie ond b"' ^ ^ te dnJVen in 'Je aa"

Spanje onderworpen gewesten. 4" Holland houdt de

Schelde voor den handel gesloten.

8. Zoo had dan de Republiek na een 80-jarigen nj zich aan het Spaansche gezag onttrokken. Was nu de vrijheid, welke zij door zoovele ongeoorloofde middelen gekocht had, eon zegen voor het land? Wat de slollelijke welvaart betrelt, zou men deze vraag misschien bevestigend kunnen beanlwoorden ; maaronder een godsdienstig opzicht kan ons Mn|. m zijn . een beslist neen.

beleeW^^ had ^ Vr6de V3n Munster niet

beleefd. In 1647 was hij gestorven, en zijn zoon

Willem II werd als stadhouder erkend.

» Het tijdperk van Frederik Hendriks bestuur noemt men wel eens de gouden eeuw van - ederland. In menig opzicht verdient het dien naam. De handel ter zee bloeide en breidde zich uit De landbouw en veeteelt ontwikkelden zich, en door toedoen van den bekwamen Leeghwater werden Beemster, Purmer, Wormer en andere plassen in Holland m vruchtbaar polderland herschapen. De schitterende' wapenfeiten van den stadhouder waarborgden het voortbestaan der Republiek en handhaafden haar roem. Groote dichters, waaronder vooral Joost van den Vondel, op hoogen ouderdom Katholiek geworden, deden den rijkdom van Nederlands taal kennen. Rembrant, an Steen en Potter leverden meesterstukken, die hen

9

Sluiten