Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

recht om op de Oost te varen. Zij mocht verbonden sluiten met de vorsten dier gewesten, soldaten in dienst nemen, en ambtenaren en bevelhebbers aanstellen; dezen zwoeren den eed van trouw aan het bestuur der Compagnie en aan de Staten-Generaal.

5 Weldra beschikte de Compagnie over een groote legermacht, die met voordeel tegen de Portugeezen streed en hun vele koloniën ontrukte. De oorlogen, door de Hollanders tegen vele inlandsche vorsten gevoerd, eindigden gewoonlijk met de inbezitneming t er eilanden. Reeds in 1610 werd door de Compagnie, in overleg met de Staten der Republiek, een algemeen gezagvoerder in de veroverde gewesten aangesteld, welke den naam droeg van Gouverneu r-G e n eraal In iöl8 werd Jan Pietersz. Koen tot deze waardigheid verheven. Hij stichtte in het volgend jaar op de puinhoopen van het verwoeste Jacrata , de stad Batavia, welke sedert dien tijd de hoofdplaats onzer

bezittingen in de Oost is gebleven.

tf De Compagnie breidde haren handel uit tot in Japan, waar de Portugeezen, door haar toedoen, verdreven werden. Daar bleef hare vlag wapperen toen deze later in de meeste koloniën door de Engelschen werd neergehaald. Op dit voorrecht kunnen wij. Katholieke Nederlanders, niet trotsch gaan , aar ie. gekocht werd door de vertrapping van het H. Kruis

Ook op de kust van Voor-Indië en op het rijke Ceylon, de parel van het Oosten, had e Compagnie weldra aanzienlijke koloniën gestic .

Hoe jammer, dat de roem van zoovele gewichtige veroveringen , verduisterd wordt door den geloofshaat, welke de Calvinisten uit Holland bezielde , en dien zij

Sluiten