Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met den Engelschen koning mislukte eveneens. Er bleef derhalve niets anders over, dan geweld met geweld te keeren: de Franschman toch bedreigde opnieuw de provincie Holland. De stadhouder besloot nu tot het uiterste, en terwijl hij de rivierdijken deed doorsteken, waardoor een goed deel der provincie onder water liep, liet hij door de weinige soldaten , over welke hij beschikken kon, eenig plaatsen tusschen Gorkum en Muiden bezetten. Zoo was dan al het mogelijke voor 't behoud van Holland gedaan.

2. Maar ziet, daar trad de wintervorst als bondgenoot der Franschen op, en sloeg in een paar nachten bruggen voor de vijanden over het water, zoodat eene sterke afdeeling van dezen , onder Luxemburg, Hollands grenzen kon overtrekken. Welk een zware ramp dit was voor dat gewest, hebben de schoone en bloeiende dorpen Zwammerdam en Bodegraven ondervonden. Beide werden letterlijk uitgeplunderd en neergebrand; en dit droevig lot dreigde, onder meer plaatsen , ook de stad Leiden , want tot daar trokken de vijanden voort. Men ziet het, onze vaderen waren niet zonder reden bevreesd voor hunne vijanden , die door den wederstand, dien zij ondervonden, steeds woedender werden.

3. Willem III begreep dan ook, dat het tijd werd in den vreemde hulp te gaan zoeken. Hij vernieuwde het verbond met Duitschland, Brandenburg en Spanje, vijanden van Frankrijks macht, en deze lieten nu niet langer vergeefs op hulp wachten. Weldra rukte een keizerlijk leger op tot redding van ons land. Deze omstandigheid, alsook de invallende dooi, welke de Franschen dwong Holland te ontruimen, werd het begin van de redding der Republiek.

Sluiten