Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoo men beweerde, in 1672 al te gemakkelijk hadden laten overmeesteren, moesten de willekeur van den stadhouder ondervinden en verloren veel van haren invloed. En toch hadden de Katholieken, die daar in groot er aantal woonden dan elders, standvastig geweigerd met de Franschen tegen Holland samen te spannen!

1. De heerschzucht van onzen stadhouder werd weldra de oorzaak van een nieuwen oorlog voor de Republiek. In Engeland was in 1685 Karei II gestorven, en deze werd opgevolgd door Jacobus II. Die vorst nu was tot de Katholieke Kerk overgegaan, en zocht al dadelijk na zijne troonsbeklimming aan zijne Roomsche onderdanen hunne verloren rechten weer te geven. Daardoor echter haalde hij zich den haat der Protestanten op den hals, en dezen zouden zich gaarne van hem ontdaan hebben. Wijl Jacobus echter geene kinderen had, besloten zij met de verheffing van een protestansch vorst te wachten tot na zijnen dood. Doch toen den koning een zoon geboren werd, dien hij in den Katholieken godsdienst deed opvoeden, veranderden zijne vijanden van meening en gingen terstond over tot de uitvoering van hun plan. Zij lieten het oog vallen op onzen stadhouder, die gehuwd was met Maria, de oudste dochter van Jacobus, en noodigden hem uit naar Engeland over te komen om zijn schoonvader van de kroon te berooven.

2. Willem III toonde zich aanstonds bereid. Met eene

40. Vervolg.

Sluiten