Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der Engelschen, onder wien ook de Nederlanders streden. De oorlog werd gevoerd in Duitschland, in het Noorden van Italië, in België en aan de Spaansche kusten. Overal leden de Franschen en Spanjaarden de nederlaag. Onder meer veldslagen melden we die van Hochstüdt, in Duitschland, van Turijn, in Italië, van Ramillies, Oudenaarden en Malplaquet, in België. De laatste vooral was een bloedige nederlaag voor de Franschen en kostte hun 55 00 man aan dooden en gekwetsten. Hier onderscheidde zich Jan Willem Friso, die zelfs den naam van held van Malplaquet verwierf, en die 2 jaren later, in 1711, bij Moerdijk zoo jammerlijk verdronk.

S. Lodewijk XIV was tot het uiterste gebracht en deed voorstellen tot den vrede; maar toen men eischte, dat hy in persoon zijn kleinzoon uit Spanje zou verdrijven^ om Leopolds zoon, als Karei III te huldigen, besloot hij den strijd voort te zetten. Twee omstandigheden kwamen hem uit den nood redden : de Engelsche aan-^ voerder, in ongenade gevallen, werd door zijne vorstin teruggeroepen; en Jozef, die, als oudste zoon, zijn vader Leopold in 1705 was opgevolgd, stierf in 1711 waardoor zijn broer, Karei VI, keizer van Duitschland werd. Voor dezen nu wilden de bondgenooten niet langer strijden, wijl hij anders te machtig zou worden.

». Zoo kwam het, dat Lodewijk bij den vrede van Utrecht (1713) nog zeer vo rdeelige voorwaarden kon bedingen. Hier toch werd bepaald, dat zijn kleinzoon, Filips V, koning van Spanje zou blijven. Terwijl ook de meeste bondgenoot ;n des keizers hun aandeel ontvingen, kreeg onze Republiek, na 2 jaren biddens, het magere recht, om in een ige steden

Sluiten