Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Breda (16Ö7) Nieutv-Nederland, in Noord-A merika , verruilde tegen Suriname. De oorlog van het rampjaar bracht haar den genadeslag toe , en in 1674 ging de Compagnie te gronde. Één jaar later ontstond er eene nieuwe; zij was echter op veel kleiner schaal ingericht en moest aan andere zeevaarders het recht toekennen in de West handel te drijven. Suriname was hare voornaamste bezitting; doch d«ze kolonie had voortdurend veel te lijden van de aanvallen der zoogenoemde boschnegers, meestal ontvluchte slaven, die vroeger tot zwaren arbeid waren gedwongen. De rijke suikerteelt was oorzaak, dat Suriname bloeide; maar wijl de kolonisten de voordeelen van hunnen handel liever in het moederland genoten, en hunne zaken in de West aan bezoldigde ambtenaren overlieten, verloor de Compagnie haar gezag en werd in 1791 vernietigd. De Staat trok hare bezittingen aan zich.

45. Ons land onder Franschen invloed.

(1795—1813)

1. Met de uitbundigste vreugde werden de Franschen in ons land ontvangen. Men joelde en danste en hield feesten bij de zoogenaamde vrijheidsboomen. Leve de vrijheid! Weg met den ouden dwang! dat waren de kreten, die alom in het land weerklonken. Men herinnerde zich den tijd der vrije Bataven en gaf het land den naam van Bataafsche Republiek. Een schoone naam, maar die veel van zijne aantrekkelijkheid verloor, toen men eens goed zag,

Sluiten