Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wat hij de Republiek kostte. Voor het brengen der vrijheid toch vroegen de Franschen vooreerst honderd milljoen gulden; verder zonden ze hier een le„ van 25 000 soldaden, die wij zouden kleeden en voeden en daarbij eischten zij nog de vrije bescmkking over onze land- en zeemacht, alsmede den afstand van

het land ten Zuiden der Maas

•> Zulke vorderingen, waartegen wij ons niet konden verzetten, deden de uitgelaten vreugde der menigte

spoedig bedaren. De bevolking begreep, dat haar een

zwaar juk was opgelegd, en 4- « «" duidelijker inzien. De mogendheden , wien de Revolutie den oorlog had verklaard, beschouwden ons land als één met Frankrijk en behandelden ons derhahe als vijanden. De Engelschen namen onze koopvaar_ jschepen en bemachtigden in weinige weken tyds bjna

tZ, «Hingen, waaronder vooral het

Het armzalig overschot van onze vroegere zoo machtige oorlog-loot onder den vice-admiraal L«c«s gaf zich zonder slag of stoot over. Kort daarna werd ook De Winter met zijne Bataafsche vloot geslagen, en hij zelf als gevangene naar Engeland gevoerd.

3 Terwijl wij alzoo schepen en bezittingen vei ,

ging het er in het land zelf even treurig toe De nyverheid stond „.genoeg geheel stil, en van ledigloopers bedreigden orde en rus .

ontzag voor de Franschen hield deze nietsdoeners in toom De brengers der vrijheid verannden het land wanUI wat zij kochten , werd met p a p i e r e n geld betaald dat weldra niets meer waard was wijl de Fransche regeering weigerde het tegen klinkende munt wisselen.

Sluiten