Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

doen er duizenden door het staal bezwijken. Van Moskou tot de Beresina toonde een rij van ondergesneeuwde lijken den wee;., welken Napoleons leger volgde. Bij laatsgenoemde rivier zag men een vreeselijk schouwspel. Één der twee bruggen , waarover de Franschen hunnen vijanden trachtten te ontkomen, stortte in, en de aandrang was zoo groot, dat ontelbare vluchtelingen in het ijskoude water vielen en verdronken. De laatst aankomenden liepen, als 't ware, over een brug van menschenlijken. De andere brug deed Napoleon afbreken om den Russen het voorttrekken te beletten, ofschoon nog geheele legerafdeelingen van zijne soldaten vóór de rivier stonden. Al deze ongelukkigen , die zich niet meer konden verdedigen, werden meedoogenloos afgemaakt. Slechts 30 OOJ man van het vroeger twintigmaal sterkere leger, bereikten de Pruisische grenzen ! Opmerkelijk is het, dat één der Fransche generaals, onder andere berichten over dezen tocht, meldde: « Het was zoo koud, dat dc wapenen uit de handen onzer soldaten vielen."

6. Deze verschrikkelijke nederlaag had den hoogmoed van Napoleon nog niet geheel gebroken. Alsof het geleden verlies niet veel beteekende, verzamelde hij het volgende jaar een nieuwe krijgsmacht van 350i'OO soldaten en trok naar Duitschland om Pruisen en Oostenrijk , die zich met den Rus verbonden hadden, opnieuw te onderwerpen. Hij ontmoette de verbonden legers bij Leipzig in Saxen. Daar had een bloedige slag plaats, welke drie dagen duurde, en waarin de trotsche keizer voor de overmacht moest zwichten. Hij vluchtte naar Frankrijk terug, gevolgd door zijne overwinnaars, die hem van zijne waardigheid vervallen

Sluiten