Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

denheid zijner nieuwe onderdanen. Het zou echter daarbij niet blijven.

li. Zonder te letten op den aard, de rechten en den godsdienst der Belgen , meende Willem 1 hen in alles te kunnen behandelen als de Nederlanders. Mij begon met verschillende belastingen uit te schrijven, welke in Nederland ook betaald werden, doch waarmee de Belgen volstrekt niet gediend waren. In sommige plaatsen zelfs ontstonden daardoor hevige oproeren. Het verplicht gebruik van de Nederlandsche taal, al gold dit alleen voor de Vlaamsch sprekende gewesten, zoomede het verbod van onderwijs te geven zonder verlof der Regeering waren twee zaken, die de Belgen, vooral de liberale party , erg tegen de borst stieten. Ware de koning nu niet verder gegaan, dan hadden zich althans de Katholieken, d. i. de groote meerderheid der bevol-, king, wellicht nog in hun lot geschikt Doch ziet, daar komt het bevel om de kleine semenariën te sluiten, en de Broeders der Christelijke Scholen uit België te verdrijven Dit, gevoegd bij de vroeger ingestelde vervolging tegen de hoogere geestelijkheid, vooral tegen Monseigneur De Broglie, Bisschop van Gent, was een vergrijp tegen hunnen godsdienst, en dat duldden de Katholieke Belgen niet. Hevig was dan ook hun weerstand « De koning wil ons land protestantsch maken !" riep men, en de meest verbitterden voegden er bij: « Laten wij den vreemdeling het land uitjagen !" En jammer genoeg , sloten zij zich bij de Liberalen aan , om zich met dezen tegen het wettige gezag te verzetten.

tt. Nu werd de vorst bevreesd; hij herriep zelfs eenige gemaakte bepalingen, maar het was te laat! De revolutie , in Frankrijk uitgebroken , en de dagbladschrijvers, die de Zuid-Neder-landers tot verzet aanspoorden,

Sluiten