Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor het doorgraven van Holland op z y n smalst, om onze reeds zoo bloeiende hoofdstad nog meer in welvaart te doen toenemen. En thans varen de groote zeebooten en zeeschepen door het kanaal van IJmuiden naar Amsterdam. Ook Rotterdam werd door een kanaal met de Noordzee in verbinding gesteld.

0 Door de rijkdommen, welke hel land voortdurend toestroomden, werd het mogelijk verschillende belastingen af te schaffen, zooals b. v. op de brandstoffen, op het gemaal, op het varkens- en scliapevleesch, waardoor vooral de werkende klasse bevoordeeld werd.

7. Ook het o n d e r w ij s werd door verschillende wetten geregeld. In dit punt echter is meer dan eens gebleken, dat in het land nojï mannen waren en zijn, die de vijandige gezindheid der vroegere ketters tegen het geloof deelen. Door hun toedoen werden de zoogenoemde neutrale d. i. onzijdige scholen opgericht , waar volstrekt geen godsdienst mag onderwezen worden. Wij, Katholieken, mogen ons echter verheugen, dat ook de bijzondere scholen worden geduld , waar tegelijk met de andere leervakken ook de godsdienst wordt onderwezen.

8. Onder de regeering van Willem III heeft ons land ook te lijden gehad van verschillende rampen; maar tot eer van vorst en volk mogen we zeggen, dat iedereen naar best vermogen trachtte de geleden schade te herstellen. In 1853 werd.in verschillende streken de oogst verwoest door hagelslag, storm en overstrooming en daarbij was de winter in dat jaar zoo streng, dat de minder gegoeden alleen door de liefdadigheid der rijken van den hongerdood bevrijd bleven.

S. 14

Sluiten