Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Waren de katholieken van vreugde opgetogen over de goedheid des Pausen en richtten zij hunne dankbetuigingen aan den koning, die zich zoo gunstig voor hen had betoond, niet zoo de Protestanten. Eenige heethoofden, die met leede oogen den voortgang van het Katholicisme aanzagen, besloten de goede zaak tegen te werken en onrust en tweedracht in het land te verwekken. Zij voorspelden vreeselijke dingen : weldra zouden schavotten en brandstapels worden opgericht ; nog zwaarder juk dan het Spaansche zou eerlang het vrije Nederland drukken! Zij maakten het zoo erg, dat er eene hevige beweging ontstond onder de Protestanten, en de Koning lastig gevallen werd met aanvragen om het gegeven verlof in te trekken. Langzamerhand echter bedaarde die storm, in de geschiedenis bekend onder den naam van « Aprilbeweging." En toen men zag , dat de prolestantsche drijvers alleen door godsdiensthaat waren aangezet, werden de bisschoppen met rust gelaten.

3. Weldra openbaarde zich nu het Katholieke leven met nieuwe kracht. Alom verrezen heerlijke kerken en Godshuizen. Nieuwe kloosters en Congregatiën ontstonden en de seminariën werden met talrijke studenten bevolkt. Toen in 1857 een nieuwe wet op het Lager Onderwijs God uit de openbare school bande , werden door toedoen onzer ijverige Kerkvoogden op vele plaatsen bijzondere scholen opgericht, waar het onderwijs in den godsdienst hand aan hand gaat met het onderricht in de menschelijke wetenschappen.

De droevige toestand, waarin de groote Pius IX gebracht werd door de vijanden dei- H. Kerk , was in Gods hand een nieuw middel, waardoor het Katholieke

Sluiten