Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dooi^ hef aan weiiden *"«0» voorstelling bij

der omstanders meer onmirfriüiiniJ6et»espraa!k, tot dezen of genen dikwijs rt°°r een sterkere.

welsprekendheid zal hier nieTon^fJï *en staal^e ziJner

aanleiding geven zal om met sommie schijnen, te meer daar het als van zeifin kennis te gerake™ personen onzer geschiedenis

«o^^rte?^erafnde^ienr ^ hJ^"hoe zal * » opmeester Barbanera of met fen zw»w^Ï!8k'ooflijke kuren, die mijn comparabile, 't welk'in '+ Ttoi...warten baard, bijgenaamd 1'Inonvergelijkeliike " al h«nH- / ? zooveel wil beduiden als „de wijs man zoude' düZ z^eff®braCL.ht door ziJ,ne kunst Een zoudt gij dan van eenen Am™ Jaren. kunnen zoek brengen: hoe een uurtje vertelde. En wanjThoef'i^'« n\ver«®1i' dat hii het in het u niet genoeg, den mw slechte • veel te vertellen? Is

en bedrevenheid overtuigd te BP70!? if zlen' van zlJn kunde in hem ziet? wat0denk* OT, dat gij-

Tweehonderd en tien iaren is U; g' h 8 J^en ? ganschelijk niet. en wakker daar voor u^teat i^Ud-; zo° hiJ no« 200 «ksch is alleen door het vermogen Van zün kmJï^Lh?8 »let gT- is'het

ssitiraj& reLTx. k^"

dende, die hem van middén nif dm, 1fc ?rme ter monnik wenli)ken blik aanstaarde, gii hebt h«f « volkshoop met een verachtedan het ambt van SDiifvpr™™.,». • S mi verder kunnen brengen

koop het elixir dTZ Lïin rSrt™ ^ ^?ar te broeders overleven en eenmaal tot PrnnÜt PI z.u^ a-e uwe oudere verkozen worden: ia zelfH™d«J?"oost tot Abt, ja tot Bisschop passen op uw eerwaardig en Kardinaalshoed niet kwalijk

Kantelbergh zou zooverfe nift heilige Aartsbisschop van

van dat middel! mZ Zlre len^Tn»'^^-nder '* 8ec°«™ koop het elixir, eerwaarde Benediktijner gestorven, —

om al de schatten dezer aarde tot n ta ?1J Z? *ïu »enoeS worden,

„Wij hebben eeloftflv^o* a te z,len toestroomen."

begeeren de schatten niet die HmwJ6- S^daan," zeide de pater: „en „Zeg wat gij wilt, vrome man i» "ilflkunstenarijen verschaffen." zult aan deze eoedfi Knro-ü^ "i ?hansworst: .maar erii niet liever als een rijke Bisschon^fw1 niet11doen_gelooven, dat gij

"&?.£toffiTllY0,ldl ISvfftA»™"™

het was bekend,*dïit, u^tfide^ V? den Paf*r: wftDt "er •, Graven Wel m de klee^t^S» . du'KË

Sluiten