Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dunkt, gjj zijt er ook niet zonder kleerscheuren afgekomen,"

»d,r d/dLTi b," S""''"' kU1[ Wk» die *"*> WuVfSj T -

„ik ben hem dank verschuldigd," zeide Aylva: .doch hiervan straks nader; — wiji moeten het geduld van onzen waardigen Vader Abt met langer op de proef stellen."

middagm, 4 w®rd nu,.°Pgedragen, waaraan de monnik en de dienaars, naar het toenmalig gebruik, mede deelnamen, ofschoon ^ o,l1;f !,Ki0n e' l'jngwerpige tafel, terwijl de Afgevaardigden aan

Uotff Hf T" z'tten-,Een lediSe stoel, die zich nog lan deze laatste "bevond, werd op last van Aylva weggenomen.

.Hoe! vroeg Adeelen, zoodra hij dit opmerkte: „krijg ik heden-

tlt § mi^n Sewone kuur niet aan tafel?"

„Madzy heeft verkozen, dezen middag haar kamer te houden," antwoordde Aylva: „zij klaagt over hoofdpijn."

„ik hoop, dat die spoedig zal geweken zijn," zeide de Abt: .maar «ou haar m allen gevalle raden eenige druppels vitriool te gebrui-

voor haar bereide. 'Un ' W°lk middel ik last 2al geven dat men „Is 't mogelijk dat zij ongesteld is?" zeide Adeelen: „na al dé bekers, die ik gisteren op haar gezondheid geledigd heb."

«^a? r? -Z? * /8t gij 46 yee\ Seledlgd hebt," zeide Aylva, „en dat dit juist de oorzaak is van haar wegblijven. Wie het hart van een vrouw wil winnen," voegde hij er halfluid bij, „moet bemet" ^ zei ven te betoomen: en dat deedt 'gij gisteren

*Hoe!," T\eV fd®ele.?,: *is het Dufje verstoord, omdat ik haar een onnoozelen kus heb willen geven naar Friesche wijs, toen deSiward werd opgeroepen.

„Er werd geen Siward opgeroepen," zeide de Abt: „ik was het, die Broeder Syard riep en dit hebt gij verkeerd verstaan." . T.®r verklaring van dit gezegde moet ik den lezer het oude gebruik op de Friesche maaltijden herinneren om een opziener, Siward (waarschijnlijk hetzelfde als het Engelsche Stewart) te

rrZnrg mo?st dra£en dat er geene ongeregeldheden geschiedden. Telken reize als de naam Siward gedurende den maaltijd werd opgeroepen, stond het den gasten vrn de naast hen gezeten vrouwen of meisjes te kussen: en Adeelen had den vorigen TO&en1 niaken 8 ' van ^ voorrecht, hoewel te onpas, gebruik

"è1 „hadik u verkeerd verstaan," zeide Adeelen: „dat was geene zaak om daarover alarm te maken, althans daar wij allen meer of min door den wjjn verhit waren."

^LwYulo°f m;i' u,tedoen opmerken," zeide de Abt, „dat noch de ffnit 9 dermf.n,' noc1} lk- n?ch Broeder Syard eenigszins de grenzen eener betamelijke welvoeglijkheid zijn te buiten gegaan."

„Broeder Syard.' hernam Adeelen, den monnik van ter zijde aan-

Sluiten