Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Madre di Dio!" riep Reinout, wien het klamme zweet uitbrak: ,ik weet al genoeg. Zeg mij nu slechts, wie van ons beiden is Bianca's zoon?"

„Niet zoo haastig, Signore! ziedaar juist wat uitgemaakt moet worden. — De schoone Bianca kwam terug, gelijk ik u zeide: er was nu geen middel voor haar overig om net huwelijk met Francesco te ontwijken: — of zij had haar geheimen echt moeten bekennen: — dan, zij ontving door een vertrouwden vriend de tijding dat haar gemaal gesneuveld was, en toen, hoezeer onder tranen en rouwklachten, gaf zij hare hand aan den dwingeland.

„Zjj was ongeveer een jaar met hem gehuwd, toen zijn argwaan werd opgewekt door de bezoeken, welke zij, zoo dikwijls zij daartoe gelegenheid vond, bij mijn vrouw afleidde om haar zoon te zien en te omhelzen Hij liet haar bespieden: zijn argwaan groeide tot volkomen wantrouwen, en er had een vreeselijk tooneel tusschen hen plaats, waarin hij een verklaring eischte dier bezoeken, welke zjj volstandig weigerde hem te geven. Yreezende, dat de ijverzuchtige dwingeland op naar onnoozel kind zoude woeden, achtte zij het van belang, het aan zijn dolk te onttrekken. Zij vormde daartoe een stout, maar welberekend ontwerp: zij kende den edelen aard van Carlo della Scala, die, om den schijn niet te hebben van met zijnen snooden neef te heulen, in Pisa was gaan wonen. Zij sohreef aan dezen, en belastte mij, haar zoon tot nem te brengen. Intusschen was mijn vrouw evenzeer bekommerd over haar kind; want, zeide zij, indien dan Francesco moordenaars zendt om het kind der Gravin te dooden. zal men het onze niet sparen: — kortom, gij weet, wat sedert Adanis tijd af, een vrouwetong vermag: — ik bracht de beide knaapjes naar Pisa en leide ze in Carlo s hof te vondeling." . .

.Santa Madre!... maar Carlo vermoedde niet, wie den brief geschreven had: althans op zijn sterfbed gaf hij ons dien, maar meldde ons den naam der schrijfster niet."

„Hg moet dien vermoed hebben; maar waarschijnlijk heeft hij de rampen der ongelukkige Bianca niet willen verzwaren door een geval ruchtbaar te maken, dat Francesco's wraakzucht zoude vermeerderd hebben: of mogelijk wilde hij haar geheim eerbiedigen! — Hoe 't zij. de dwingeland was woedend, toen de kinderen aan zijn macht ontsnapt waren: — hij mishandelde de ongelukkige Bianca, die nu, daar naar vader overleden was, geen steun of nulp meer had, en hield haar in een bangen kerker gevangen."

,En leeft zij nog?" riep Reinout: „leert mijne moeder.... leeft Bianca di Salerno nog?" _

.Ziedaar wat mij op het oogenblik onbewust is. — Om tot mijn verhaal terug te keeren: — nieuwsgierig om het lot mijns zoons te vernemen, reisde ik na verloop van een paar jaren naar Pisa ou wist daar in dienst van Carlo della Scala te komen. Welke zorg ik, zoolang ik bij hem bleef, voor u beiden gedragen heb, is u bekend."

„En voor het goed van Carlo mede," zeide Reinout: „want zoo

Sluiten