Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Adeelen® Jtf"^maar^rwg ïff6 wibloeme.n Mn de zee," riep Fries." " *** nimmer onderwerping aan een vrjjen

En stemmen tê™ waardfge^ £$*£?& Hee^®11 "^"^evers? die onbezonnen taal?" eer van Aylva mede in

van den^Graaf op6 AdeefeiTen van d?Jf?tig0 Ier,lege,nlleid zijn oogen antwoordde niets, maar veegde zich Ja*1 £ftd doen dwalen,

Aylva nam het woord op 8 °h de zw>etdroppelen van 't gelaat!

doèling^onïflLwers^eweest ^wTöenïl ,W6IUfch nochl,de be"

waardigheid te verkorten. Wat onV» nmU ; ln ^?re rechten en

hij. zelt verantwoorden: onze taak heeftJ?ezegd, moge tuiging van Frieslands veXocïtheid n„?' ?W6r <*"•» de be-

langen aan te hooren. Verder strekt t,Vh ,br!?«.en en nw ver-

,öfl hebt dan geene machtiging" wil nef "**. uit"

bazrng, „om ons, uit naam vin fen lem met «enige ver-

818 Heer van Friesland te doen?" zonden, openlijke hulde

J-iStï bttó°^S4a:doieleeen nwe

worden overgebracht." getrouwelijk door ons aan onze lastgevers

de naastbij gezetenen WMdende^^i hoïrtTet6611"1'1"^611 lach tot verzoekt onze bevelen te veraemen /L ^ !•' *?1Jne Heeren! men Fnesche onderzaten in overwe?in'ff 16 door onze getrouwe

of zn wel in overeenstemming zfnrnT*,? g?nom°? en beoordeeld Bij Smt-Japik!" vervolgde ^511 • 0ude VT1Jheden des lands. gaven aa/hetgeen onze waidighei?Tnr "Z°f° wij «^«n gehoor zouden wij u dadelijk wÏÏJ3?* V#n 0ns vordert'

voering zorgen, zonder on« ÏL fcll kennen geven en voor de uitmet de inzIchten onzerTve^zSZ^i11 V*™?6 °,n8 erlangen willen in dezen slechts oon « 1 • strookt: doch wii

gehoor geven en de zaak in rijpe Verdo°lde .^derlS

wet van ons zegge, dat wii overnld h«alm'+ n?meJ» ten einde men raden wij u, onze geteouwen?uw« &*611 ? h»nd!len. Intusschen dat zij niet door nieuwe ercfirliito + n ^ doen aanmanen,

Mijne Heeren! de zitting^ ^geheven!"'6 zacttmoedigheid

op dezelfde w?ze als hf velomenTVtf bet «ebouw

vergadering ^jn voorbeeïd Volgde enTteeS. 841180116

Sluiten