Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

do'eS hebbed'Verd6r!" Mide h«: * than8 met <°* ** gg zult te

"?oe,nu.!" zeide Deodaat : „Ik versta u niet."

thans?» VaD Verona! ziJt een ellendeling! verstaat gjj mij

ii ikwZ°iu liever1ïnijn zwaai'd willen opeten dan liet tegen

beleedigd?" onzalige geest drijft u aan? Waarin heb ii u

„Ik raad u, dit nog te vragen: — wie had u de belofte afgevergd die gij gisteravond deedt? Vrijwillig, om mij lichtgeloovfge SÖ die afgelegd: en hoeg'hebt gijJdiegthoudenV Mij hebt gij in slaap gewiegd: van 't spoor gebra<3it, en mtusschen uweschoone Friezin den tijd weten te Lrtel O! •t w^ aandoeS zien, hoe gij beiden mij hedenmorgen bespottedet en hoe

nnt +1J U uans aa!lzaS- Of was die twist met Seerp Van Adeelen ook met om harentwil gerezen?" -aueeien

"*H. zal ™ji. ln dit oogenblik niet verlagen mijn gedrag te rechtvaardigen bij iemand, die door blinde drift bestuurd wordt. Morgen

rlLrir P ®ÏIe gedachten zal hebben ingeboezemd en gij redelijker spreken wilt, zal ik u de noodige opheldering geven "

toön^ „^n^BarbanTra's vMlKialf»eide Reinout °? een verachtelijken

.m'Sr°U\dien bedri,e8®r.!" zeide Deodaat: „ik heb hem ook gespioken en hem verzocht hier nimmer terug te keeren."

™f!LZegge •• llij zij° Paard de sporen en verliet hem, die

fKtn *" d™ ■nin"'n»d'

n^a0aor, ,. '.dle° minnenijd voegde zich bij Reinout een diepe verontwaardiging, door de laatste woorden van Deodaat teweeggebracht: ± onbeschaamde!" dacht hij: „hij heeft van BarbaneraTemomen - U k « ^e .echte zoon van Bianca di Salerno is: en ten einde mg het bewijs mijner geboorte te onthouden, bewerkt hij het vertrek van Barbanera en durft mij zulks verhalen! Deodaat! Deodaat! had ik dit immer van u kunnen gelooven!"

Ten hove gekomen, haastte zich Deodaat het antwoord der Friezen AjL?611 ?yer te brengen: hij verzweeg echter zijn twist met

Adeelen, om redenen, die m 't vervolg nader zullen blijken.

z.f willen hunne schoone reisgenoot voor hen zeiven be-

r«^avLi"tP Graaf'die, wanneer hij iets in den zin had, er niet gemakkelijk van was af te brengen.

Sint-Japik! dat zal niet gebeuren. Ik heb besloten, dat zij «i komen; en bij de zaligheid mijns vaders, zij zal er verschijnen, al moest ik haar zelf gaan halen."

j * Zal mi' yerschoonen, zoo ik mijn gevoelen durf uiten,"

der FrW«nav«U"i?faar Z- e<rn daad van geweld niet de gemoederen der Friezen verbitteren in stede van hen te winnen? Die Jonkvrouw is de pupil van den eenen en de verloofde des anderen."

W?ll«n 'Vl jgMr daad van geweld, die wij beoogen," hernam Willem. „ t is door list, dat wg onze begeerte verkrijgen zullen: en

Sluiten