Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

.Laat om hiermede bethen, genadige Oom!" zeide de Graaf, met bedaardheid: „zoo wij wel verstaan hebben, is deze Seerp Van Adeelen mede uitgedaagd door Deodaat van Verona, en deze wederkeeng door Reinout."

„Zoo is het," antwoordde Beaumont.

„Welnu! ton einde nuttelooze bloedstortingen te voorkomen, zoo dragen wn de handhaving van ons goed recht over aan Deodaat, en gelasten Reinout, Mn veete over te doen aan Seerp Van Adeelen: en dat deze Btrgd tusschen Deodaat en Seerp Van Adeelen uitgemaakt

Een blos van vreugde en verrukking bedekte het gelaat van Deodaat, op het vernemen dezer schikking, welke hem niet alleen het verdriet bespaarde van tegen zijn vriend te strijden, maar hem ook de onderscheidende gunst verschafte, van de eer zijns Graven te wreken. Adeelen en Reinout daarentegen toonden een ontevredenen ïïit Mi omdat hem de kampstrijd ontzegd was; de eerste,

omdat hij zich met tegen den Graat zeiven meten mocht. Beiden echter begrepen van den nood een deugd te moeten maken en in de uitspraak te berusten. °

„Dit punt alzoo geschikt hebbende," zeide de Graaf, „bliift ons mets over dan om naar onze plaatsen terug te keeren: vooraf echter ES*- U jÏ1"?6" da* *0 heden slechts een spiegelgevecht rusten1" 611 veete tot den volgenden dag moet blijven

„Daarvoor zal gezorgd worden," zeide de Grootmeester der Duitsche orde, die insgelgks genaderd was: „bij Sint-Veit! de eerste van mmie partn, die de bepalingen van een vriendschappelijken kamp overtrad zou ik met eigen hand den kop kunnen inslaan. '

c.^ dez.e betuiging van Dusmer reden beide partijen naar hunne terug en niet lang daarna gaven de trompetten het gewenschto teeken tot den aanvang van het tornooi.

«JfcL'w xeï kampgevecht, dat nu plaats zoude vinden, was

om het koord, dat het krijt in twee deelen afsneed, over te springen en een der houten moorenkoppen, welke aan weerszijden hier en daar op groote staken gesteld waren, af te halen en als zegeteeken v™ / 1 wn te joeren; terwijl zoowel het overspringen van het worden weghalen der koppen door de tegenpartij belet moest

hÜ« iklonu .het tw?®de trompetgeschal, en onder het geroep der j gewm? 7an, hoeden en mutsen en zakdoeken, en het handgeklap der menigte, kwam er van beide zijden een twintigtal .TA,gTrd! lausen aangesneld. Met het gedruis van een springvloed, die tegen een sluis aanbruist, bonsden zij tegen elkander aan: en, zoodanig was de riddergeest, die allen bezielde, dat elk op zijne weerpartij aanreed, en er niet een aan dacht om van de overgeiatcne openingen gebruik te maken en zonder eene lans te breken n ?e8Pannen koord te bereiken.

Geheel het plein daverde van den schok: en toen de stofwolk, die

Sluiten