Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oo het gezag des kerkvoogds, des erkenden vijands van W:ïllem den Vierden, tot haar sprak. Hij besloot dus nogeene poging te doen, om hem tot een openlijke handelwijze over te halen.

„Ik ben bezorgd," zeide hij, „dat gij de kans om zulke schoone plannen ten uitvoer te brengen, reeds verspeeld hebt, en weldra gedwongen zijn zult het masker af te lichten. _

En hoe dat?" vroeg de Bisschop met eenige bevreemding. *Uw komst alhier zal niet langer een geheim meer zijn. Die Barbanera en zijn hansworst boezemen mij weinig vertrouwen in, en zullen spoedig, wat zij weten, voor een weinig gouds aan den

en ta kokeier betreft, M waa e.n noodzakelijk werktuig; maar het heeft uitgediend en «al verbroken

W0,Dien'WalSer! SnTkfn d^herberg van 't dorp heb gezien, weet

^kffiTken^slechts den Ridder van den Rooden Adelaar, meer niets. "„De bedienden van het slot en de dorpelingen, die u hier zagen

komen. ^ n vaate bediende, dan de oude Peter, dien inliet:—

en van dien heb ik geen verraad te vreezen. De dorpelingen weten niets meer dan mijn eigene knapen, die mij voor een vazal van t ■Riqriom aanzien. Zoo ik aan mijn broeder Robbert, die m mijn afwezendheid mijii zaakgelastigde 'was, niet had moeten ^chrijven. en door hem den gang der zaken besturen, en zoo een gelukkig toeval mij niet te Haarlem in broeder Syard mijn ouden leidsman door de Friesche kloosters had doen ontmoeten, zou mijn geheim slechts bij

. _ l* J l »

rvaa iihiikii uei uaicii. .... . ntr

„Maar zoo de Hollanders dit grensslot bestormen en u vangen r Ook denk ik hier niet te blijven. Ik §a naar Utrecht en zal daai onbekend den loop der _zaken afwachten.

/-v/» n? .li >> rl/v mnnnif fla wmikuihuw 1311 b01ucumblvjko»i«vf

„y I w«i.i,ub, „nnr Bisschop van Utrecht

zal de itiaaer van ubu iwuuou *

i ««««»»

Zijn leven ™»5«u. ««nmerkine te beant-

JirSf inHrstoel naderbij-> nu, Pate^eide hij

1- _:i_ „1 wörtrnnwATï ffftSCIlUIlKtJii. vjrii «»y«

„nu neo ik. u « ^ .. -fi,,ewerkeii aan het

wi t. sni aie Devuruei 11 *i«* ". r

» j. i r»m Ha /mrierzee 11 £2611. aan

eroote doei, om ai ae ïauuou, — — -

W, ffezae des Bisdoms te onderwegen t

„Nog eens, antwoordde de monniK, „aan uei © j-,

»Aanc7ina aan het wereldliik beheer. « , >i

ir j r.4- «;*+ hliivATi v — KedenK. dat ik u

_ It 11 W11 u uau LCiia uii u 0~— —- - ,.»» ■, r% e IX 1t

f^AiFAKA0d. indien de waai u aanvais.

weaemeerig m ™ —®,r-° - „ zaide de monr.ik

„v,U4e 5r _-r_. w • _iaT1j vprkriisan zult. althans

„verder vrees ik, aai f;y weimg m »

va/iqIq <711 hfidoftlt." . M i . •••

r\ x. «onlif nvAr miin voorstel na. Wellicnt zilt gij

uu6 'V'w..- i, »

morgen vroeg tot andere geaacnteu

Sluiten