Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ling .» S.» »»a« ,f° •ft-u op8M",te°'' " ™

Satan durft dat doen? _ « Antwoordde Mechtelt meteen

„De man die daar is binnengegaan, u 00k mocht verkiezen

ÏTÏÏSïï i1 w»: tóf» ASA sïïfEi&ffrï»

gewezen had. Daar had ondwrtmwam hansworst.

-wa' ^8p

Herren t'fitaSjï ». «W», U

Jonkvrouw Madzy. •• •"

.Ja! ik herinner mijv •• veraer. tnftn :v de tijding bracht; — „Nu! zij keken mooi °ph™\ .» ' ik heb den man eensleelijk maar daar was een zekere Feiko bg...-« ue

Madzy te gaan opzoeken. . _ ^ders?"

-Ik wensch hem goede reis. J. ^ende, met mg terug;

„En zoo keerde de man, die de 8 T>ori)anera op te zoeken: en

■want ik was ook juist van ons, ;k bleef. en $eiko trok naar

SUÉsrfft~ 11""™

beioofd, té Plaswijk op hem ^ «ïii al uw reizen aan?"

„Maar wees dan to^ wat kort^ g noch Van den ander iets „Joost haal mij! wij hebben van de ^ ^adzy Dekama, zoo-

vernomen. Te Rijnsbu^ wis flaswijk wist men evenmin

als ik trouwens ook wel J* ;kheb alleen zijn kast gevonden en waar meester Barbanera was. ik üeo auee ^ _ fin ^ Felk(>

die meegenomen om J,00^u Pn hoorde van de kasteleines, dat er weer

terugkwam te Plasvnjk en »J ®h^vest en dat zij 's nachts een vermomde Jonk^°u^I1L^r den volgenden dag een draagkoets van d»ar geloopen was, en dat ot de fe evoigd was, kreeg hp

den Ridder van den Arend naar uirecn g ^ ^ gaall opzoeken." kwaad vermoeden, en zoo beslot j ^ ^ plaswijk

«Gij zijt een ezel/' ze.de Axtoto,riet sturen V' te brengen? en kondet gij hem „ ij- nieUwsgierig om te weten „Ja, wat zal ik ^trofken wH samen

ss «sa srsrf^ j«aasïasrïs

Sluiten