Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hem te vertegenwoordigen op de rechted^en i W1 °fmzag ten einde eemge kleine eigendommen des Gr»™ w!\ Westergoo, en tevens gelegen: welke betrekking tot dira tHdstlere"{.In dat gewest was geweest, maar welke de fïrn«f J/' • •• n iFne8 vertrouwd een Hollander wilde opdragen ^e p;»L?1Jm vre<ïenlleid 8811 schrijver was te groot nm ' u® 8 de van den Markt-

wëlkgevaar die ook scheen verzeild enhn'afsIafn' me* gesteld, zich bij de Friezen oor.o ' i? .? ? zich dan ook voor-

ieeren, welk ontzag zij den Grave srO^iV ??id1n en hun

vrn wat gemompef en stuehairl J 8 waren. Ofschoon hij met ziel daaraan weWgesSrd" m«tTangan was ?eworden, haJd hij eigen toon blijven voerend«n d.a k- u ?? ^verschrokken den hem tot klachten gegeveXd én ziin 1J bu^ten dat «eene wa™ redenen Hollajadschgezind waren' hac/ h^i tot V° d!f Stavorel>, streving aan zijn bevelen gevSden weer"

de ooren gewaaid, dat er in GaJtnriani ? ff tem °P eens in worden: hij wist, dat zulke • landdag zon gehouden

gehad en door de Graven ooglufkend eednlïl1661711 hadden plaats hij was tevens van meening dat men^♦ wen geworden; maar Graven ambtenaar daarop te noodie^n? «w m°,°ht verzuimen, des

hij zoolang vruchteloos gewacht f ad'm?et t!rf nt êID^ welke

hij ook ongenoodigd derwaarts f» i hwam, begreep

dat 's Graven peraoon a?daar b^o^i?lten sJaan'Jen eind* te zorgen, niets plaats vond, strijdig met de ï«nT vertegenwoordigd en er moedig voornemen had hii Stavnr«r, •• verschuV»gde eer. Met dit was te voet, daar alle paarden en to™ÏL^0;i0IÏP te' verlaten, en naar den weerstal gekuierd waar hfTnn^! k gnomen waren, opdagen. ' "'J nu> ofschoon wat laat, kwam

Zijn onverwachte verschijning maakt* <i„

nagenoeg een gelijken indruk „X • aanwezl?.e menigte

veroorzaakt worden door do komst vaiT/pnlf m ,onz® ^den zoude

op een beurs, in een academiezaal in f u ^"^bode

dergelijke vergadering welk* JL leesgezelschap of in elke te merken. Ieder zae iipn n» gewoon is als een vrijplaats aan ™et,, toorn anderen met verachting8^?®4™!bazi"s'v sommigen hoofdschudden aan; doch niemand*1 ^ me$. een bedenkelijk wachtte af, wat de uitsW van dl? Yan Plaats en 3k

stuk te geraken, stapte de wakkere »mhtZ°U Z,JU' ??nder van zijn en ginds een bekende met f i, Ilaar voort, groette hier

borst hoog op en keek toen beschermenden hoofdknik, zette de bevond, rechts en links aan de ?lndel0k midden in den kring

uit, hoedanig hij begreep dat met rii 8 v^örzïttèrs naar een plaats Maar alles bezftïïniïmZlsin™ £rd,gheid zou overeenkomen te dulden, veelmin voor hem plaats te fm jZS,n buurman

norsche en dreigende blikken, welke bT™ Aandeel gaven de

tes ï IrtlS " Wl"°de «#»

Sluiten