Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gevangen," zeide hn, „als moordenaar van Ridder Deodaat, en als voortvluchtig nit 's Graven gevangenis."

„Hoe! wat? wat zal dat?' — riepen verscheidene stemmen.

Biedt mij de hand, trouwe onderzaten van Graaf Willem!" vervolgde de Ambtman, die m zijn blinden ijver vergat dat hii een naani aanriep die hier weinig gezag had: „Reinout van Veronal dien gij hier ziet, ligt onder den ban des Graven: — ik eisch dat hij in mime handen worde overgeleverd." ^

Reinout keerde zich met een'half verwonderden, half toornigen blik naar den spreker: „Er is geen Reinout van Verona meer," zeide hij: „dus is de ban uws Graven nietig: — en wat Deodaat

in wat maakt u zoo stout," vervolgde hij tot Claes Gerritaz, „om niettegenstaande onze waarschuwing, u hier te vertoonen? Pak n van hier, of ik sla u 't hoofd van den romp."

JB ^flno.ut' partij trekkende van deze omstandigheid en den bevenden Haarlemmer bij den arm grijpende: „Laat hij noe w,jven. Friezen! kan ik u beteren waarborg van mijn» gezindheid geven, dan de beschuldiging, die dit nietig wezen teeen mij inbrengt? Graaf Willem heeft mij gehoond en dienstenmet .«dank O>ond. Gj hoort h.tl ik lleS onder êên mhS'?°o""?

door hem

tut;- ~ —.. * ueu nem meis meer scnuidie.

wtï mijn hart behooren voortaan Friesland alleen."

Sfiprn ?n' I, Zeji6 Adeelen: „en wie anders denken moge,

Seerp Van Adeelen houdt u voor een echten Fries."

w«»{ij!.egein!»e sck.u<*de hij de hand van Reinout en velen der aan-

Wfi71PPn vn ffflATl vnn «Ani.krtAlJ

~o-- . w.nuvu ruuiüceiu.

♦„ijl*, j ze-'<ï? ¥a?z7- die intusschen naar haar voogd was toegetreden ati ciAh mfalintanii mni 1 j i • « ^ . ..

opent de oogen Veder." üaü °ezl6 «wouden: „h0

keil!8.™ "MT 7ï?«Art\tot ** zeiven

o i7 z uic jüica aen zoon van Ayiva

naar ziin FTaMV^?66?' - z™.n ,van Aylva kan geen sluipmoordem?n dochteS" - ^ ^aar? ~ ^ «fit toch altijd

n "?! kten, van hier gaan:. miJ'n vader!" zeide zij: „laten wn

3.7., & izj.ir' k"t »"»»•""»»»»"" 3

va/rilïï ^,.de. beweging zijner handen en

6 ""xTV, UKU' aal ny stemde in üaar voorstel. Door zich %p1nn„tr0^el1 eni ee"1Se vrienden geleid, verwijderde hij dlt gewaarwordende, trad toe om ook zijnen bijstanci

1 di^LTi- êF" vro?S ^ad?7: hem met een blik van verontwaaribine; aanziende: „verlangt gil hem te vermoorden?"

Sluiten