Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TWEE-EN-DERTIGSTE HOOFDSTUK.

gy quamen 's morgens met getaeieo

Van schepen, klein en groot; Maar toen de nacht begon te daelen Riep elck: waer la de vloot? Geusen-lledtyen op de Armada.

Het was op den morgen van dien dag. dat de koggen, bestemd Siet Grafelijke leger naar de Friesche kust over te brengen, telke met den meesten spoed den IJsel, de Vecht en het liwaren komen afzakken, zich in de kom van de Zuiderzee vereemgd hadden en aldaar een machtige vloot gevormd van over de tw«^erd vaartuigen die nu gezamenlijk naar de Fnescne kust den steven SSS "dhee. wis h«CTip.r ■chojnypd mj;;

wateren te zien geweest: nooit was er een tocht op de /.uiderzee

beproefd geworden, ontzaglijker door het i^^Tdiedaaraan den rans belangrijker door de vermaardheid van hen, die daaraan deelnamen. Geheel de adel van Holland, ™ Henegouwen en van het Sticht was op de vloot vertegenwoordigd: eni menig heer- en ridderlijk Huis had er al zijn leden gezonden. Met een oogverblin denden luister schitterde de morgenzon op de nieuwgeverfdei en geëmailleerde blazoenen en wapenborden, welke aan mast en spiegel nrSn oo de vergulde helmen en op het blinkend staal van schilden C rond^enVdS speelde de wind in de ontelbare wimpels en

banderollen, of deed hif de blanke PluiXt ^erlKXwspeThtd solven od zijn adem: en die van verre dat heerlijk schouwspel nau

kunnen genieten, zou gewaand hebben, dat lm een vereemgmzeebewoners zag, van welke de Arabische schrijvers in hun vindingrijke TSenW die met goud en koralen en edelgesteenten en kostbare zeegewassen beladen, zich boven de oppeiMakte der wateren vertoonen. Aan boord heerschte overal onbedwongen vrooliikheid: dartele scherts en blij gezang verwisseiden elkaar en aller harten waren tot blijmoedigheid en nooge verwachting gestemd, bezorgdheid, welke,' gelijk wij verhaald ^W*n, '

deze onderneming was gevoed geweest, zoolang zg met werseiiiK was aangevangen, was verdwenen, zoodra men zich aan ^.ordzij had voor een kommerlooze gerustheid plaats gemaakt; want ho kon men anders, wanneer men het oog in 't ronde sloeg, en die landingstroepen zag, wier aantal omtrent gelijkstond met de bevolking van Wester- en Oostergoo te zamen, en geheel uit wel geoefende strijders bestond, hoe kon men anders dan zich een g makkelijke zege toeschrijven? Nadat Utrecht, het rijke en machtige Utrecht gezwicht was, was het toch niet te denken, dat de onderling verdeelde Friezen eenigen noemenswaarden wederstand zouden be

Sluiten