Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

k®11* mÖ> hij weet dat ik mjj niet overgeef, zoolans er nog hoop op redding bestaat." ° > *uolan«

«Zflt g<j razend?" riep de Abt, Reinout terugtrekkende: .wii willen geen gevangenen! Smit hen dood, mannen! smijt hm

En de Hollanders werden opnieuw begroet door de werpschicht*», en steenen, die de monniken op hen wierpen, terwijl hun talrüke Van ©ogenblik, dat zij stand moesten houden, gébruik maakten om van alle zijden op hen aan te dringen. Beaumont gelastte hierop aan zijn achterhoede rechtsomkeert te maken, om de Ve7°lgellde ^nezln af te houden' terwijl hij zelf met de voorhp,M nane versP®rr'n8 bestormde. Het gevecht hield nu met hevigheid aan en ofschoon nu en dan een der Hollanders viel blelf Beaumont echter zijn stelling inhouden niet alleen, maar wist weldra het krijgstooneel op de versperring zelve over te brengen. Intusschen wassen en het strand beneden te overstromen ^ ^f-f^neven'-, e 2lch- ,da?r. bevonden, zich haastten om het Roode Klif te bereiken en zich bij de Bloemkampers te vervoegen

°n,tglng Beaumont niet; hij wendde het oognwrdezee'

™p » ■*« •» '»"■» <"»•

h™*8JFa*"n ? bTddex d® Abt' die dezen uitroep hoorde, «hoort gi| dat, Broeders! wat staat gij daar en kijkt? Met steenen

werpen is het niet te doen! Gij moet voor den dag komen en hen

luif w'611' £ yolk vwï. Martena> dat om hen heen staat

dit J? ÏTr hanengevecht keek. Broeder Sicco! haast u! zie g J ,wat baken en latten bijeenhaalt, om hen van den dijk af te halen of van bovemieer te stooten. Loop gezwind! ik zal hen ondertusschen hier aan den praat houden."

De monnik snelde met eenige conversen naar de naaste wonineen van waar zn weldra terugkeerden, met haken gewapend, waarmede' zg nu poogden de Hollanders in den gordel te vatten, of met touwen, welke zg hun om 't lijf wierpen, om hen omver en naar «J» dit gelukt U, af te maken Zder^n ^ en n' waafmJede zij als met stormrammen op

de achterhoede van Beaumont indrongen en de slagorde verbraken W6ri. gevecht nu wederom, gelijk het in den vorigen "f„chht Sewe^rt was, algemeen en man tegen man; en hoe dapper zij Jj ♦ gedroegen, de volgers van Beaumont waren niet langer ^ r overmacht, die als een waterstroom op hen aandrong, en hun geen handbreed ruimte overliet om hun wapenen te Verscheldenen geraakten van den landweg af, waar terstond vijftig handen gereed waren om hen te verpletteren; anderen werden versmoord of ellendig vertrapt in het gedrang; de lijken werden h uitgeschud; een taak welke hoofdzakelijk vervuld werd

fei! ,Vr°UWen' & m grooten «etaIe als zovele furiën het Pnesche leger gevolgd waren, en wier afschuwelijke razernij zich

Sluiten