Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

medezusters ? — Heb ik die bezigheden , welke niet gezien worden , niet onnauwkeurig verricht ?

24-. Ontsla ik mij niet van stipt te gehoorzamen, onder voorwendsel, dat ik reeds vele jaren in de Congregatie ben ; — dat ik veel voor de Congregatie gedaan heb , en dat men mij dus wel iets mag toegeven ? — Jesus Christus is stipt gehoorzaam geweest tot aan zijn dood ; Hij stierf niet, dan nadat Hij alles volbracht had.

'25. Heb ik blijmoedig gehoorzaamd ? Heb ik nimmer uitwendig tegenzin , ontevredenheid , mistrouwen o droefgeestigheid getoond over hetgeen mij bevolen

jrd ? — Heb ik daarover niet gemord , of mij bij anderen beklaagd ? — Heb ik de gevoelens van tegenzin , die hieromtrent bij mij opkwamen , zoodra ik die bemerkte , bestreden en onderdrukt ?

26. Ben ik dan wel indachtig, dat, gelijk de HH. Regelen zeggen , de strijd , de afkeer, dien ik voor een of ander werk of bediening gevoel, juist eene reden voor mij zijn moet, om deze blijmoedig aan te nemen, en er standvastig in te volharden, dewijl ik daardoor zeker ben , niet mijn wil, maar den wil van God te volbrengen ?

27. Leg ik er mij op toe om eenvoudig te gehoorzamen ? — Zie ik niet op de persoon, die gebiedt: of die ouder , geleerder , voorzichtiger , zachtmoediger , hooger geplaatst, mij aangenamer of toegenegener is, — maar alleen op God wiens plaats zij bekleedt ?

28. Heb ik bij mij zelve niet geredeneerd , — gezocht waarom dit of dat werd voorgeschreven of veranderd ; — waarom dit of dat werk aan mij en niet

Sluiten