Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan eene andere Zuster werd opgelegd ? — Heb ik de reden van het bevel niet gevraagd of willen vernemen, alvorens ik besloot mij te onderwerpen ?

Heb ik eenvoudig gehoorzaamd, als mij iets werd opgedragen , waartoe ik meende niet geschikt of bekwaam te zijn ?

30. Heb ik, onder den schijn van gehoorzaamheid, niet gezocht mijn eigen wil te doen, door mijne Overste te plagen , of lastig te vallen , totdat zij mij iets toestond ? — Heb ik niet, door droefgeestigheid te toonen, onpasselijkheid te veinzen , of op andere slinksche of listige wijze , getracht tot mijn doel te koinen ?

31. Heb ik de bevelen mijner Oversten niet bevit of inwendig afgekeurd , als ondoelmatig , onverstandig, of soms zelfs uit partijdigheid tegen mij, of ingenomenheid met anderen voortkomende ?

32. Bedenk ik wel, dat mijne Oversten door God gesteld zijn om mij te besturen , — dat dus God haar ook zijne bijzondere genade daartoe verleent, en haar daarin verlicht en helpt; —- zoodat het voor mij, niet alleen het verdienstelijkste , maar ook het veiligste en verstandigste is, kinderlijk eenvoudig te gehoorzamen ?

33. Ben ik overtuigd, dat ik uit mij zelve de religieuze gehoorzaamheid niet kan beoefenen ? — Heb ik er dus dikwijls en vurig om gebeden ?

Sluiten